• Eiropas centrālā banka (ECB) turpina paaugstināt procentu likmes
  • Enerģētikas krīze Eiropā ir atkāpusies, ekonomika vēl joprojām noturīga
  • ASV uzrāda spēcīgus darba tirgus rādītājus, taču bažas par nākotni saglabājas

Pēc īpaši veiksmīgā gada sākuma, finanšu tirgi februāra mēneša laikā nedaudz nokritās, atspoguļojot pretrunīgos viedokļus par ekonomikas noturību, inflācijas palēnināšanos un, lielākoties, joprojām agresīvo centrālo banku nostāju visā pasaulē. Attīstīto valstu akciju tirgus indekss MSCI World februārī samazinājās par 2.5%, savukārt, attīstības valstu akciju tirgus indekss MSCI Emerging Markets cieta vairāk, samazinoties vērtībā par 6.5%.

ECB turpina palielināt procentu likmes

Februāra sākumā Eiropas Centrālā banka nolēma vēlreiz paaugstināt bāzes procentu likmi par 0.5%, sasniedzot 2.5% atzīmi, tādējādi turpinot aizsākto procentu likmju paaugstināšanas sēriju, kas tika uzsākta 2022. gadā. Neraugoties uz rekordlielo likmju paaugstināšanas tempu, ECB padome paziņojumā apgalvo, ka nākamajā sanāksmē martā, pirms turpmāko monetārās politikas soļu izvērtēšanas, tā “gatavojas” paaugstināt procentu likmes par vēl 0.5%. ECB prezidente Kristīne Lagarda ir atkārtoti paudusi ierasti stingro nostāju jautājumā par turpmākajiem likmju paaugstinājumiem, apliecinot tirgum, ka “nevajadzētu apšaubīt mūsu apņemšanos vidējā termiņā sasniegt 2% inflācijas līmeni”.

Eiropas enerģētikas krīze atkāpjas

Enerģijas cenas Eiropā, kas pēdējā laikā ir turpinājušas samazināties, noteikti sekmē ECB centienus panākt zemāku inflāciju. Iespējams, vispārsteidzošākais ir tas, ka dabasgāzes cenas Eiropā turpināja samazināties, sasniedzot zemāko līmeni kopš 2021. gada nogales un samazinoties vairāk nekā trīs reizes salīdzinājumā ar 2022. gada augusta augstāko punktu. Lai gan strauju cenu izmaiņu risks saglabājas, neierasti siltā ziema, sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) jaunās importa jaudas bezprecedenta ieviešanas ātrums un ierobežotais dabasgāzes pieprasījums pilnīgi noteikti ir sekmējuši enerģijas tirgus nomierināšanos.

Dabasgāzes cenas Eiropā, USD/mmbtu

Avots: Bloomberg L.P.

Eiropas atlabšanas pazīmes

Apliecinot Eiropas ekonomikā valdošo atlabšanas noskaņojumu, “S&P Global” eurozonas kombinētais iepirkumu vadītāju indekss (PMI), kas nosaka aktivitātes līmeni ražošanas un pakalpojumu nozarēs, februārī palielinājās līdz 52.3 (janvārī — 50.3) un pārsniedza prognozēto 50.6 līmeni. Būtībā šis rādītājs parāda, ka uzņēmējdarbības aktivitāte eurozonā ir palielinājusies (rādījumi virs 50) otro mēnesi pēc kārtas, pateicoties noturīgai pakalpojumu un atlabstošai ražošanas nozares aktivitātei.

ASV ekonomika krustcelēs

Tikmēr ASV ekonomika pagājušā mēneša laikā ir turpinājusi demonstrēt pretrunīgas pazīmes. Janvārī ASV ekonomika pārsteidza tirgus dalībniekus ar ārkārtīgi pārliecinošiem datiem par 517 000 jaunu darba vietu izveidi pretstatā prognozētajām 187 000 darba vietām (un iepriekšējam rādītājam — 260 000). Šādas ziņas pilnīgi noteikti ir ekonomikā veicinājušas atjaunotas cerības par “mīksto piezemēšanos”, proti, ka notiks tikai mērena ekonomiskās aktivitātes palēnināšanās uz lēnāka inflācijas tempa fona. No otras puses, investoru optimismu slāpēja mazumtirdzniecības gigantu — “Walmart” (lielveikalu ķēde) un “Home Depot” (mājokļa labiekārtošanas veikalu ķēde) kopīgās bažas par skaudrāku nākotni, jo ir paredzams, ka 2023. gadā patērētāji būs vēl taupīgāki.

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

Pateicoties pretrunīgajiem uzskatiem pasaules ekonomikā, tika nolemts saglabāt neitrālu riska sadalījumu. Tā kā rādītāji liecina par tirgus noskaņojuma un ekonomiskās aktivitātes uzlabošanos, mērķtiecīgi tiek samazinātas investīcijas nozarēs, kas ir noturīgākas pret recesiju, lai gan vēl šobrīd nesteidzamies palielināt investīciju apjomu straujāk augošās nozarēs.

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.