Ieķīlāto nekustamo īpašumu apdrošināšanas prasības privātpersonām | Luminor

Spēkā no 15.05.2018.

Apdrošināšanas polisē kā atlīdzības saņēmējam jābūt norādītai Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352.

Šīs prasības attiecas uz Nekustamajiem īpašumiem, kuros nenotiek ražošana vai cita uzņēmējdarbība, kas saistīta ar paaugstinātu risku. 

Bankas akceptētās apdrošināšanas sabiedrības

Luminor Bank AS tiek pieņemtas tikai FKTK licencētu apdrošināšanas sabiedrību izsniegtās polises:

 • IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle
 • Balta AAS
 • Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS*
 • Balcia Insurance SE
 • BTA Baltic Insurance Company AAS
 • Compensa T.U.S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle
 • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
 • Gjensidige Baltic AAS
 • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
 • Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle
Licences apturēšanas/anulēšanas gadījumā, sabiedrības izsniegto polišu pieņemšana tiek apturēta. 

* Maksimālais limits viena objekta apdrošinājuma summai 100 000 EUR

Polisē iekļaujamie riski

Nekustamo īpašumu (gan pastāvīgi, gan nepastāvīgi apdzīvotiem objektiem) polisē jābūt iekļautiem visiem pamata riskiem, kas ir:

 • Uguns nelaimes
 • Dabas stihijas
 • Trešo personu prettiesiska rīcība
 • Noplūde no inženierkomunikācijām (ja īpašumā ir inženierkomunikācijas)
 • Transportlīdzekļa trieciens (sadursme)

Apdrošinājuma summa

Visiem nekustamajiem īpašumiem jābūt apdrošinātiem pilnā atjaunošanas vērtībā, kas ir ne mazāka, kā Tabulā (skat. Zemāk) norādītā minimālā atjaunošanas vērtība.

  Atjaunošanas vērtība
Dzīvokļi 810 EUR/m2
Viendzīvokļa ēkās un rindu mājas 810 EUR/m2
Saimniecības ēkas un citas atsevišķi stāvošas palīgtelpas  455 EUR/m2

Klients ir pilnībā atbildīgs par Apdrošinājuma summas noteikšanu savam īpašumam. Tabulā norādītās ir minimālās pieļaujamās apdrošinājuma summas, taču klienta pienākums ir apdrošināt savu īpašumu pilnā tā atjaunošanas vērtībā.
 • Īpašumam jābūt apdrošinātām bez zemapdrošināšanas (apdrošinājuma summa nevar būt mazāka par objekta vērtību).
 • Ja dzīvokļa tirgus vērtība pārsniedz tā atjaunošanas vērtību, tad tam jābūt apdrošinātam tirgus vērtībā. Spēkā no 15.05.2018
 • Ja Nekustamā īpašuma nolietojums ir lielāks par 30% (t.i. pēdējo 30 gadu laikā nav mainītas inženiertehniskās komunikācijas un elektroinstalācijas), tiek pieļauta apdrošināšana tā faktiskajā vērtībā.
 • Nekustamajam īpašumam jābūt apdrošinātam pilnā tā platībā (t.sk. pagrabs, balkons utml.), saskaņā ar Bankai iesniegtajiem dokumentiem.

Pašrisks

Maksimālais Apdrošināšanas polisēs minētais pašrisks jebkuram no apdrošinātajiem riskiem nedrīkst pārsniegt:

 • Dzīvokļiem - 450 EUR
 • Ēkām - 750 EUR
 • Objektiem, kuros notiek būvniecība -  700 EUR
Bankas speciālistam ir tiesības nepieņemt iesniegto apdrošināšanas polisi, ja klienta iesniegtā polise neatbilst kādam no augstāk noteiktajiem kritērijiem; ja klientam nav iespējas iesniegt atbilstošu polisi ieķīlātajam Nekustamajam īpašumam, Banka ir tiesīga klienta vietā apdrošināt nekustamo īpašumu, noslēdzot apdrošināšanas līgumu, pamatojoties uz Bankas rīcībā esošo informāciju par nekustamā īpašuma stāvokli, un klientam ir pienākums atlīdzināt Bankai visus ar apdrošināšanu saistītos izdevumus.

 Ieķīlāto nekustamo īpašumu apdrošināšanas prasības privātpersonām