• Pastāv iespēja, ka ASV Federālo rezervju sistēma (FRS) drīzumā varētu pārtraukt procentu likmju celšanas ciklu
  • Beidzot ir labas ziņas no Ķīnas

Neskatoties uz drūmo novembra sākumu un tam sekojošajām svārstībām, finanšu tirgi spēja noslēgt mēnesi ar pozitīviem rezultātiem. Galvenie faktori, kas ietekmēja pozitīvus rezultātus attīstītajos tirgos, bija cerības, ka inflācijas maksimums ir jau sasniegts un tā ir sākusi mazināties, kas ļaus FRS mazināt un drīzumā pārtraukt procentu likmju celšanu. ASV S&P 500 indeksa, kurā iekļauti 500 lielākie ASV uzņēmumi, mēneša kāpums bija 1,21% (EUR izteiksmē). Kāpums attīstītajos tirgos (MSCI World Total Return EUR Index) bija 2,66%. Attīstības tirgi (MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return EUR Index) pārsteidzoši uzradīja pozitīvu divciparu ienesīgumu 10,23% apmērā.

Kā jau ierasts, galvenie jaunumi, kam sekoja finanšu tirgus dalībnieki novembrī, bija centrālo banku procentu likmju paaugstināšana un inflācija. Mēnesis sākās ar FRS sanāksmi, kurā tika nolemts paaugstināt procentu likmes vēl par 0,75%. Tik agresīvi ierobežojoša monetārā politika nebija pieredzēta kopš 1980. gadiem. Investoru reakcija uz šādu lēmumu bija negatīva. Galvenais ASV akciju tirgus indekss S&P 500  piedzīvoja lielāko kritumu FRS likmju paaugstināšanas lēmuma dienā, kopš šī ierobežojošas monetārās politikas cikla sākuma. Saglabājoties pesimistiskam noskaņojumam finanšu tirgos, tika publicēti ASV inflācijas dati, kas liecināja par patēriņa cenu kāpuma palēnināšanos – pat vairāk nekā tika prognozēts. Patēriņa cenu indekss gada griezumā pieauga par 7,7%, salīdzinot ar 8,2% iepriekšējā mēnesī. Tā bija ilgi gaidīta ziņa, kas izmainīja galveno finanšu indeksu virzienu. Pēc datu publicēšanas finanšu tirgus indeksi iemirgojās zaļā krāsā. Radās cerība, ka inflācija jau ir sasniegusi maksimumu un ir sākusi mazināties.

Eiropas makroekonomiskā situācija tajā pašā laikā ir mazāk iepriecinoša. Eiropas Centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarda norādīja, ka Eiropā ir palielinājies recesijas risks un inflācijas līmenis eirozonā joprojām vairāk nekā piecas reizes pārsniedz līmeni, kādu ECB ir noteikusi par mērķi. ECB jau tagad īsteno agresīvāko ierobežojošo monetāro politiku tās vēsturē. Paredzams, ka nākamajā šī gada sanāksmē procentu likmes tiks palielinātas vismaz par 0,50%.

Beidzot mēs sagaidījām dažas labas ziņas no Āzijas reģiona. Ķīna ir pieņēmusi lēmumu atvieglot karantīnu un atteikties no nulles Covid politikas. Šo ziņu iespaidā Āzijas akcijas piedzīvoja lielāko kāpumu vairāk nekā divu gadu laikā. Līdz ar akciju indeksiem nostiprinājās arī juaņa, kā arī kāpa cenas izejvielām, no jēlnaftas līdz dzelzsrūdai un varam. Neskatoties uz to, tirgus dalībnieki rūpīgi sekos līdzi jaunam Covid gadījumu skaita pieaugumam Ķīnā, kas darbotos pretēji karantīnas atvieglojumu pasākumiem.

Inflācija

Avots: Bloomberg LP

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

Luminor Ieguldījumu pārvaldes komanda ir nolēmusi atgriezties pie neitrāla riska pozicionējuma. Šo soli galvenokārt noteica inflācijas dati ASV, kas bija zemāki, nekā tika prognozēts. Tiek saglabāts paaugstināts ieguldījumu īpatsvars nozarēs, kas ir noturīgākas pret recesiju (komunālie pakalpojumi un primārā patēriņa preces), jo aizvien atrodamies ierobežojošas monetārās politikas apstākļos.

Luminor ekspertu viedoklis

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.