Atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma un Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu nr. 83 Kontu maiņas pakalpojuma sniegšanas noteikumu prasībām, Luminor banka AS Latvijas filiāle piedāvā klientiem pārcelt no vienas komercbankas Latvijā uz otru komercbanku Latvijā kontu un maksājumu pakalpojumus euro valūtā. Kontu maiņa tiek nodrošināta bez komisijas maksas.

Kontu maiņas pakalpojums (turpmāk arī – kontu maiņa) – darbība, ar kuru pēc patērētāja (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē; turpmāk – patērētājs) lūguma viens maksājumu pakalpojumu sniedzējs otram vai nu nodod informāciju par visiem vai dažiem regulārā maksājuma rīkojumiem attiecībā uz kredīta pārvedumu veikšanu, periodiskiem tiešā debeta maksājumiem un periodiskiem ienākošajiem kredīta pārvedumiem, kas tiek veikti maksājumu kontā, vai pārved jebkādu maksājumu konta pozitīvo atlikumu no viena maksājumu konta uz otru, vai arī izpilda abas šīs darbības, slēdzot vai neslēdzot iepriekšējo maksājumu kontu. Informācijas apmaiņa starp nododošo maksājumu pakalpojuma sniedzēju un saņemošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju notiek, izmantojot šifrētu elektroniskā pasta vēstuli.

Maksājumu kontu maiņas process

1. Patērētājs:

Iesniedz kontu maiņas pieprasījumu saņemošajam maksājumu pakalpojuma sniedzējam, papildus ņem vērā:

 • Patērētājs iesniedz atsevišķu kontu maiņas pieprasījumu par katru kontu;
 • Patērētājs kontu maiņas pieprasījumu paraksta un iesniedz personīgi, ierodoties pie saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja. Patērētājam ir tiesības saņemt kontu maiņas pieprasījuma kopiju bez maksas;
 • Maksājumu kontu maiņas pakalpojums attiecas tikai uz EUR valūtas kontiem;
 • Esošā maksājuma konta slēgšana un maksājumu pārcelšana var notikt ne ātrāk kā trīspadsmitajā darba dienā no konta maiņas pieprasījuma iesniegšanas saņemošajam maksājuma pakalpojuma sniedzējam.

Kontu maiņas pieprasījumā norāda:

 • konkrētus ienākošos pārskaitījumus un regulāro maksājumu rīkojumus, Regulāro rēķinu apmaksas līgumus, uz kuriem tiks attiecināta maiņa;
 • to, vai vēlas aizvērt pie nododošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja atvērto kontu un izpildīt visus ar kontu saistītos maksājumu pakalpojumus no konta, kas atvērts pie saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja;
 • datumu, no kura kredīta pārvedumu regulāro maksājumu rīkojumus izpilda no maksājumu konta, kas atvērts vai tiek turēts pie saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja, bet ne ātrāk kā trīspadsmitajā darba dienā no konta maiņas pieprasījuma iesniegšanas saņemošajam maksājuma pakalpojuma sniedzējam.

2. Saņemošais maksājumu pakalpojuma sniedzējs:

 • nodrošina patērētājam iespēju iepazīties ar informāciju par maksājumu kontu maiņu, t.sk. paskaidro patērētājam, kādos gadījumos nav iespējams veikt konta maiņu;
 • identificē patērētāju un pieprasa Klientu izpētei nepieciešamo informāciju;
 • pieņem no patērētāja kontu maiņas pieprasījumu;
 • atver patērētājam maksājumu kontu, ja tas nav jau izdarīts iepriekš:
 • divu darba dienu laikā no kontu maiņas pieprasījuma pieņemšanas dienas nosūta nododošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam pieprasījumu ar lūgumu veikt kontu maiņas pieprasījumā norādītos uzdevumus, kā arī nosūta patērētājam atvērto konta numuru pie saņemošā maksājumu pakalpojuma sniedzēja.

3. Nododošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs piecu darba dienu laikā:

 • pārbauda, vai nepastāv izslēdzošie apstākļi kontu maiņai un kontu maiņa var notikt;
 • ja nepastāv nekādi izslēdzošie apstākļi, atbilstoši kontu maiņas pieprasījumā norādītajam nosūta saņemošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam informāciju par patērētāju:
  - sarakstu ar esošajiem regulāro maksājumu rīkojumiem/ Regulāro rēķinu apmaksas (ERRA) līgumiem, uz kuriem tiek attiecināta maiņa;
  - informāciju par ienākošajiem pārskaitījumiem un to periodiskumu, kas iepriekšējo 13 mēnešu laikā veikti patērētāja maksājumu kontā.
 • ja pastāv izslēdzošie apstākļi kontu maiņai, nododošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs informē saņemošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju, ka maksājumu kontu maiņu nav iespējams veikt. Informāciju par iemesliem, kas bijuši par šķērsli kontu maiņai, nododošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs var izpaust tikai pašam patērētājam.

4. Saņemošais maksājumu pakalpojuma sniedzējs piecu darba dienu laikā:

 • noformē patērētāja pieprasītos regulārā maksājuma rīkojumus/ Regulāro rēķinu apmaksas (ERRA) līgumus un izpilda tos, sākot ar kontu maiņas pieprasījumā norādīto datumu;
 • nosūta patērētājam standarta vēstuli, kurā sniegta sīkāka informācija par maksājuma kontu un kontu maiņas pieprasījumā norādīto sākuma datumu.

5. Nododošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs kontu maiņas pieprasījumā norādītajā datumā:

 • atceļ regulārā maksājuma rīkojumus/ Regulārās rēķinu apmaksas līgumus;
 • pārskaita jebkādu atlikušo pozitīvo atlikumu no maksājuma konta uz maksājumu kontu, kas atvērts pie saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja;
 • slēdz maksājumu kontu, ja patērētājam minētajā maksājumu kontā nav nekādu nenokārtotu saistību un ir pabeigts viss process par kontu maiņu. Ja šādas neizpildītas saistības patērētājam neļauj slēgt maksājumu kontu, nododošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs nekavējoties informē patērētāju.

Luminor bank AS Latvijas filiāles Klientam ir tiesības izmantot šādus sūdzību ārpustiesas izskatīšanas mehānismus:

 • Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija, tīmekļa lapa: www.fktk.lv);
 • Patērētājs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesīgs iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centram (adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija, tālrunis +371 65 452 554, E-pasts: pasts@ptac.gov.lv).