29.01.2021. Nekustamā īpašuma un mājokļa izvēle ir ārkārtīgi atbildīgs lēmums, tāpēc vēl pirms iegādes ir būtiski pārliecināties, vai noskatītais īpašums nesagādās problēmas nākotnē.

Viens no galvenajiem riska faktoriem, kas izkristalizējās Luminor rīkotajā tiešraides vebinārā – jāpārliecinās, vai iepriekš nav veikta nesaskaņota pārbūve, kas sarežģīs finansējuma saņemšanu bankā un apgrūtinās procesus tad, ja pats vēlēsies īpašumu pārbūvēt vai pārdot.

Piedāvājam iepazīties ar noderīgu pārbaudes sarakstu par to, kas jāņem vērā, iegādājoties dzīvokli. Pārbaudes saraksts tapis sadarbībā ar Aver Brokerage.

Tehniskie riski

Elektrība:

 • Pārbaudīt rozetes un slēdžus ar sertificētu speciālistu palīdzību
 • Noskaidrot fāžu skaitu, pieslēguma jaudu (A) un spriegumu (kV)
 • Vai ir uzstādīts un pieejams skaitītājs? Vai tas ir atsevišķs un līgums būs tikai uz pērkamo īpašumu
 • Pārbaudīt pieslēgumu e-st.lv pie objekta informācijas

Ūdens:

 • Pārbaudīt ūdens pieslēgumu un spiedienu
 • Pārbaudīt karstā ūdens pieslēgumu (ierēķināt izmaksas boileriem)
 • Vai ir uzstādīti verificēti skaitītāji? 

Gāze:

 • Pārbaudīt pieslēgumu Latvijas Gāze
 • Max slodze (m3/h)
 • Pārbaudīt gāzes katla stāvokli  -  vai ir veikta apkope?
 • Vai ir uzstādīti verificēti skaitītāji?

Apkure:

 • Pārbaudīt mājas kopējo parādu par siltumu
 • Konsultēties ar apsaimniekotāju un kaimiņiem par siltumu īpašumā
 • Pārbaudīt radiatoru un apkures cauruļvadu stāvokli

Santehnika:

 • Pārbaudīt, vai ir uzstādītas kanalizācijas caurules ar atbilstošu kritumu un diapazonu (vismaz 40mm, ja caurule nav garāka par 1m vai 50mm, ja nav garāka par 3m)
 • Pārbaudīt tualetes caurules (vismaz 100mm diametrā?)
 • Pārbaudīt ūdens notecēšanu santehnikas mezglos
 • Pārbaudīt līkumu skaitu posmā no santehnikas līdz centrālajai kanalizācijas caurulei
   

Juridiskie riski

Personas dokumenti:

Īpašumtiesības un apgrūtinājumi (zemesgramata.lv):

 • Apskatīt aktuālo elektronisko Zemesgrāmatu
 • Noskaidrot īpašnieku
 • Ja zemesgrāmatā nav ieraksta, ka īpašums ir īpašnieka atsevišķa manta, jautāt īpašniekam par  laulāto
 • Pārbaudīt, vai īpašumam nav apgrūtinājumu (piem., hipotēkas, aizliegumi, reālnastas)
 • Saņemt hipotēkas ņēmēja (visbiežāk bankas) piekrišanu pārdošanai

Īpašuma sastāvs:

 • Noskaidrot Valsts Zemes Dienesta datu publicēšanas portālā (telpiskie dati vai kartes), kādi zemesgabali atrodas zem būves, kura, kuras daļa vai kurā esošais dzīvoklis tiek pārdots
 • Noskaidrot, vai kopā ar būvi, tās daļu vai tajā esošo dzīvokli tiek pārdota  zeme vai tās daļa, proporcionāla būves daļai vai dzīvokļa īpašumam, kas tiek pārdots
 • Ja būves daļa vai dzīvoklis tiek pārdots kā domājamās daļas, konsultēties ar speciālistu (piem., notāru, advokātu, nekustamo īpašumu vērtētāju, nekustamo īpašumu darījumu starpnieku*) par kopīpašuma riskiem, iepazīties ar kopīpašuma lietošanas kārtības līguma noteikumiem, analizēt, vai domājamo daļu skaits ir proporcionāls (atbilst) atsevišķā lietošanā esošās daļas platībai, un, noskaidrot, vai, pārdodot domājamās daļas, pārējiem kopīpašniekiem tiks piedāvāts izmantot pirmpirkuma tiesības

Inventarizācijas lieta:

 • Pārbaudīt, vai aktuālā būves vai telpu kadastrālās uzmērīšanas (inventarizācijas) lieta sakrīt ar faktisko stāvokli dabā (atzīme par nelikumīgu/nesaskaņotu pārbūvi tika veikta tikai lietās, kas izgatavotas līdz 2012.gada vidum; ja kadastrālās uzmērīšanas lieta neatbilst faktiskajam stāvoklim, analizēt, vai un kā nelikumīgo pārbūvi būs iespējams legalizēt faktiski un juridiski, konsultēties ar būvspeciālistu**  un attiecīgo būvvaldi) 
 • Aprēķināt izmaksas jaunas kadastrālās lietas (inventarizācijas) lietas sagatavošanai 

Pārdevējs juridiskā persona:

Darījumu riski

Pirkuma maksa

 • Vai pirkuma maksa par īpašumu tiek samaksāta pārdevējam pēc īpašumtiesību reģistrēšanas? Vai paredzēti bezskaidras naudas maksājumi***?
 • Vai pirkuma līgumā tiks norādīta pilna īpašuma pirkuma maksa? 

Darījuma konts

 • Vai pirkuma maksas izmaksas nosacījumi ir pieņemami un droši?

Īpašuma pieņemšana valdījumā:

 • Kad atbilstoši pirkuma līguma noteikumiem notiek īpašuma pieņemšana valdījumā - īpašuma un tā atslēgu faktiska nodošana pircējam?
 • Vai pirkuma līgumā ir paredzēta pieņemšanas-nodošanas akta vai cita dokumenta, kurā fiksēti komercuzskaites mēraparātu rādījumi, parakstīšana?

Pārdevēja atbildība:

 • Pirkumā līgumā iekļaut pārdevēja apliecinājumus un atbildību par: pirmkārt, īpašuma stāvokli un tā apgrūtinājumiem; otrkārt, to, ka īpašums nav izīrēts un tiks nodots pircējam atbrīvots; treškārt, pārdevēja pienākumu anulēt visu deklarēto privātpersonu un juridisko personu adreses īpašumā, vienlaikus paredzot, ka, pārdevējam nepildot šo pienākumu, pēc pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanas pircējs ir tiesīgs pats anulēt visu deklarēto privātpersonu un juridisko personu adreses īpašumā

Pirkuma līguma izbeigšanas noteikumi:

 • Pie kādiem apstākļiem pārdevējs vai pircējs var vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma? Vai ir paredzēti gadījumi, kad pirkuma līgums tiek izbeigts automātiski? Vai ir paredzēta pirkuma maksas atmaksas kārtība, ja pirkuma līgums tiek izbeigts?

Darījuma puses reputācija:

 • Pārbaudīt atsauksmes internetā (piem., Google meklētājā,  Facebook)
   
***Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 30. panta pirmajai seši daļai nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumus nav atļauts veikt skaidrā naudā

Izmaksu riski

Remonta izdevumi:

 • Veikt cenu aptauju ar vismaz 3 brigādēm un iekļaut papildu neparedzētos izdevumus min ~20 % apmērā

Uzturēšanas izdevumi:

 • Noskaidrot īpašuma projektēto (prognozēto) kadastrālo vērtību Valsts Zemes Dienesta datu publicēšanas portālā un aprēķināt iespējamo nekustamā īpašuma nodokli
 • Pirms pirkuma līguma parakstīšanas pieprasīt no pārdevēja ar īpašuma lietošanu saistīto (komunālo, elektrības, gāzes) pakalpojumu rēķinus par pēdējiem mēnešiem, lai izvairītos no īpašuma ar parādiem un prognozētu īpašuma uzturēšanas izmaksas

Pirkuma darījuma noformēšanas izmaksas:

 • Rēķināties ar bankas darījuma konta apkalpošanas komisiju un notāra pakalpojumu izmaksām
 • Noskaidrot valsts un kancelejas nodevu apmēru pirkuma darījuma nostiprināšanai zemesgrāmatā Nodevu kalkulators - Zemesgrāmata

Jauna mājokļa iegādei vajadzētu būt patīkamai un iedvesmojošai pieredzei, tieši tāpēc ir svarīgi savlaicīgi un rūpīgi sagatavoties, lai nākotnē nerastos nepatīkami pārsteigumi. Ja šķiet, ka vajadzīga palīdzība, mūsu eksperti jebkurā laikā tev ar prieku palīdzēs – iepazīsties ar ekspertu ieteikumiem un piesakies konsultācijai jau tagad!

Informācija atjaunota 2021.gada augustā

Laiks jaunām mājām?