Karšu pieņemšanas instrukcija autonomas uzņēmumos | Luminor
Definīcijas

 • Autorizācija nozīmē maksājumu kartes datu pareizības un pietiekama konta atlikuma pārbaudi maksājumu kartei piesaistītajā kontā, lai veiktu norēķinu darījumu, kurā maksājumu kartes informācija tiek nolasīta POS terminālī un kartes aizdevējbanka piešķir autorizācijas kodu veiktajam darījumam vai norāda iemeslu, kāpēc maksājumu karti nevar apkalpot;
 • Priekšautorizācija nozīmē kartes lietotāja kontā esošo līdzekļu rezervāciju ar Autorizācijas palīdzību;
 • Kartes lietotājs nozīmē privātpersonu, kurai maksājumu karte ir izsniegta, vai privātpersonu, kurai piešķirta maksājumu karte, kas izsniegta juridiskajai personai;
 • POS terminālis nozīmē elektronisko karšu nolasīšanas ierīci, ar ko tiek iniciēti karšu maksājumi un noraidīta un apstrādāta ar maksājumu saistītā informācija.

Kartes pieņemšana

 1. Veiciet darījuma autorizāciju saskaņā ar POS termināļa lietošanas instrukciju.
 2. Pārliecinieties, ka Darījums ir apstiprināts, un POS terminālis to ir izpildījis (autorizējis).
 3. Pārliecinieties, ka kvīti parakstījis Kartes lietotājs, ja uz kvīts ir vieta Kartes lietotāja parakstam.
 4. Salīdziniet parakstus uz Kartes paraksta paneļa un uz kvīts.

Ja darījums tiek veikts ar magnētisko joslu un nav iespējams izpildīt visus augšminētos norādījumus, apsveriet iespēju atcelt darījumu, lai izvairītos no krāpšanas riska.

Automašīnas saņemšana

 1. Pirms automašīnas nodošanas klientam aizpildiet automašīnas apskates protokolu, lai vienotos ar klientu par tās tehnisko stāvokli (par ko iespējams pārliecināties vizuāli).
 2. Pirms automašīnas iznomāšanas autonomas, uzņēmumam jāparaksta nomas līgums ar Kartes lietotāju.
 3. Automašīnas nomas līgumā klients norāda maksājuma veidu par saņemto pakalpojumu. Līgumā skaidri jānorāda, kura puse sedz apdrošināšanas izdevumus, izdevumus par bojājumiem, soda naudas utt. Līgumā nepieciešams norādīt klienta pasta adresi.
 4. Ja Kartes lietotājs atsakās no brīvprātīgās automašīnas apdrošināšanas, autonomas uzņēmums paraksta ar klientu līgumu par visu autonomas uzņēmumam radušos zaudējumu atlīdzību no Kartes lietotāja konta (piemēram: “es apņemos segt visus izdevumus, kas radušies autonomas uzņēmumam gadījumā, ja es neizpildu līguma nosacījumus, vai autonomas uzņēmumam nodarītos zaudējumus laikā, kamēr automašīna atradusies manā rīcībā, ieskaitot (bez ierobežojuma) remonta izdevumus. Es piekrītu, ka šādi izdevumi tiek ieturēti no maksājumu kartes, kas norādīta auto nomas līgumā”).
 5. Darījuma noslēgšanas gaitā nepieciešams apliecināt Kartes fizisko klātbūtni, veicot autorizāciju, vai ieturēt līdzekļus, autorizējot karti ar mikroshēmu, vai magnētisko joslu bez kartes numura manuālas ievades POS atbilstoši POS termināļa lietošanas instrukcijai. Ja klients vēlas veikt norēķinus ar Visa Electron vai Maestro karti, lūdzu, informējiet viņu, ka šāda papildu iespēja nav pieejama un ka galīgais norēķins veicams ar Karti, ievietojot to POS terminālī.
 6. Darījums veicams par konkrēto nomas summu, kas norādīta līgumā (nomas summa var iekļaut degvielu, otro autovadītāju, apdrošināšanu, soda naudas un citas izmaksas).

Automašīnas atdošana

 1. Automašīnas atdošanas brīdī autonomas uzņēmums nekavējoties pārbauda automašīnas stāvokli Kartes lietotāja klātbūtnē un noformē automašīnas pārbaudes protokolu, kuru paraksta Kartes lietotājs.
 2. Gadījumā, ja automašīnas saņemšanas brīdī ir veikta Priekšautorizācija, līdzekļi tiek ieturēti, izmantojot autorizācijas kodu, kas saņemts Priekšautorizācijas brīdī, ne vēlāk kā 25 (divdesmit piecu) kalendāra dienu laikā pēc Priekšautorizācijas datuma.
 3. Ja automašīnas atdošanas brīdī izrādās, ka galīgā summa nepārsniedz Priekšautorizācijas summu, līdzekļi tiek ieturēti, izmantojot sākotnējo Autorizācijas kodu, kas iegūts Priekšautorizācijas brīdī, par summu, kas nepārsniedz Priekšautorizācijas summu.
 4. Ja automašīnas atdošanas brīdī izrādās, ka galīgā summa pārsniedz Priekšautorizācijas summu, tiek ieturēta Priekšautorizācijas summa un veikts jauns darījums par atlikušo summu, izmantojot Autorizāciju (ar klienta fiziski uzrādītu maksājumu karti).
 5. Gadījumā, ja pēc kāda laika izrādās, ka nomas periodā notikuši pārkāpumi (piemēram, ceļu satiksmes noteikumu, stāvvietu noteikumu pārkāpumi), kā rezultātā ir uzlikta soda nauda, klients tiek nekavējoties informēts un attiecīgā summa iekasēta. Soda nauda tiek ieturēta no maksājumu kartes ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā kopš attiecīgā soda naudas paziņojuma (kuru saņēmis autonomas uzņēmums) saņemšanas brīža, taču ne vēlāk par 90 (deviņdesmit) kalendāra dienām kopš automašīnas atdošanas.

5.1. Ja nav pagājis noteiktais 25 kalendāra dienu termiņš pēc sākotnējās Priekšautorizācijas, līdzekļi tiek ieturēti, izmantojot Priekšautorizācijas laikā iegūto Autorizācijas kodu. Visu izmaksu kopsumma (ieskaitotnomas summu) nedrīkst pārsniegt Priekšautorizācijas summu, un gadījumā, ja tā tiek pārsniegta, nepieciešams ievērot 5.2. punkta noteikumus.

5.2. Gadījumā, ja ir pagājis noteiktais 25 kalendāra dienu termiņš pēc sākotnējās Priekšautorizācijas, debeta pārskaitījums tiek veikts ar Autorizāciju (proti, autorizācijas kods netiek ievadīts atsevišķi, to piešķir aizdevējbanka);

 1. Ja nomas perioda laikā nomātais auto ir bojāts un zaudējumus nesedz apdrošināšanas sabiedrība, autonomas uzņēmums nevar ieturēt zaudējumu summu no Kartes lietotāja, ja Kartes lietotājs rakstiski nav apstiprinājis savu atbildību par automašīnai nodarītajiem bojājumiem un rakstiski piekritis par automašīnas remontu aprēķinātajai summai un tās samaksai, izmantojot norādīto maksājumu karti:

6.1. Ja ir zināma precīza zaudējumu summa, kas aprēķināta atbilstoši līgumā norādītājai zaudējumu kompensācijas komisijai, summa tiek ieturēta atbilstoši Autorizācijai, fiziski uzrādot maksājumu karti;

6.2. Gadījumā, ja sākotnējā zaudējumu summa ir zināma, taču precīzā summa ieturama vēlāk, pēc klienta aizbraukšanas (bez fiziskas maksājumu kartes klātbūtnes), izņēmuma kārtā ar zaudējumiem saistītās summas iespējams ieturēt no maksājumu kartes konta. Šajā gadījumā klienta klātbūtnē tiek veikta jauna Priekšautorizācija (līdzekļi tiek rezervēti) sākotnēji aprēķinātās zaudējumu summas apmērā, fiziski uzrādot maksājumu karti. Vēlāk, kad ir zināma precīza zaudējumu summa, līdzekļi tiek ieturēti, izmantojot Priekšautorizācijas laikā iegūto kodu. Ieturējums no konta netiek veikts agrāk par paziņojuma nosūtīšanas datumu klientam ar nosacījumu, ka tiek izpildīti visi turpmāk minētie noteikumi:

 1. paziņojums par nodarīto kaitējumu un precīzu summu tiek nosūtīts Kartes lietotājam ierakstītā vēstulē vai uz līgumā minēto e-pasta adresi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā kopš automašīnas atdošanas datuma. Paziņojumā Kartes lietotājam jāietver automašīnai nodarītā kaitējuma apraksts, oficiālas remontdarbnīcas iesniegta remonta aplēse, no Kartes lietotāja ieturamā summa un valūta un nodarītā kaitējuma fotogrāfijas. Autonomas uzņēmums nodrošina Kartes lietotājam iespēju kompensēt kaitējumu citā veidā vai izteikt alternatīvus piedāvājumus kaitējuma novēršanai;
 2. tiek saņemts Kartes lietotāja apstiprinājums tam, ka viņš piekrīt aprēķinātajai kaitējuma aplēsei.

Atkāpes

 1. Pirmajā Aptuvenajā autorizācijas pieteikumā nedrīkst iekļaut iespējamo zaudējumu segšanas vai apdrošināšanas pašriska summu. Iesniedzot pirmo Aptuveno autorizācijas pieprasījumu, Kartes lietotājs jāinformē par:

1.1. To, ka autorizācijas pieprasījums nav galīgs un tam var sekot arī citi autorizācijas pieprasījumi;
1.2. Aptuvenā autorizācijas pieprasījuma summu

 1. Nav nepieciešams iesniegt galīgo inkrementālo autorizācijas pieprasījumu, ja galīgā darījuma summa nav lielāka par:

2.1. Autorizācijas summu, kam pieskaitīti 15% (Tas neattiecas uz gadījumu, ja pēdējā saņemtā autorizācija bijusi daļēja autorizācija).

 1. Lai novērtētu mainītās summas vai vēlākās izmaksas (zaudējumus, kaitējumu, zādzību), skat. VISA un Mastercard vispārējos noteikumus un vadlīnijas Autonomas uzņēmumiem.

Tirgotājs apņemas iepazīties ar citiem VISA and Mastercard e-komercijas noteikumiem un ievērot tos.

Ja līdzekļi tiek norakstīti no konta, izmantojot maksājumu kartes datus (bez kartes iesniegšanas), pārkāpjot minētos noteikumus, un gadījumā, ja Kartes lietotājs apstrīd naudas ieturēšanu, pieredze vēsta, ka vairumā gadījumu strīds tiek atrisināts par labu Kartes lietotājam un autonomas uzņēmumam ir jāatmaksā līdzekļi, kas tikuši ieturēti bez autorizācijas.

Ja jums rodas aizdomas par ļaunprātīgu Kartes izmantošanu, zvaniet Luminor Bank AS Karšu apstrādes centram pa telefonu 1880 (no ārzemēm +371 6717 1880).