Ienākošie maksājumi
Maksājumi EUR valūtā, kas saņemti no vienotās EUR maksājumu telpas (SEPA) dalībvalstīm (1)Bez maksas
Ienākošie maksājumi (SHA) (2)5,00 EUR
Ienākošie maksājumi (OUR) (3)Bez maksas

(1) Maksājumi, kas saņemti no vienotās EUR maksājumu telpas (SEPA) dalībvalstīm un kas atbilst SEPA prasībām. Pilns valstu saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas tīmekļa vietnē šeit.
(2) SHA — saņēmējs maksā saņēmējbankas un starpniekbanku komisijas maksas.
(3) OUR — saņēmējam netiek piemērotas nekādas komisijas maksas. Taču starpniekbankas var no pārskaitītās summas atskaitīt papildu maksas.