Tava pensija nākotnē lielā mērā ir atkarīga tieši no tava izvēlētā pensiju pārvaldītāja šodien.

Mūsu ieguldījumu plāni

Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns

Plāna mērķis ir nodrošināt ieguldījuma plāna vērtības pieaugumu ilgtermiņā, paredzot ieguldīt līdz 75% no Plāna līdzekļiem kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos vai tādos ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos.
Ieguldījumu plānam ir ilgtermiņa stratēģija, kas pieļauj būtiskas īstermiņa ieguldījumu plāna vērtības svārstības. Ieguldījumu plāns ir ieteicams dalībniekiem, kuriem līdz pensijas vecumam ir vismaz 20 gadi, vai kuri ir gatavi uzņemties būtisku Ieguldījumu plāna vērtības svārstīgumu. Plāna ienesīgums netiek garantēts.

Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 

Šī stratēģija tev ir piemērota, ja tev ir pieņemamas būtiskas kapitāla svārstības, un tu sagaidi augstāku kapitāla ienesīgumu ilgtermiņā. Līdz 50% no plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros – uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējos līdzekļus iegulda finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu: valstu un uzņēmumu obligācijās, parādzīmēs, noguldījumos kredītiestādēs un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Lielākoties plāna aktīvus izvieto starptautiskajos ieguldījumos. 
 
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns  

Ieguldījuma plāna mērķis ir nodrošināt ilgtermiņā ieguldījuma vērtības pieaugumu, ņemot vērā sabalansētu ieguldījuma stratēģiju, kas paredz ieguldīt līdz 25% no ieguldījuma plāna līdzekļiem kapitāla vērtspapīros un citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos. Lielāko daļu līdzekļu iegulda Baltijas reģionā. 
 
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns  

Šī ieguldījumu stratēģija ir piemērota, ja tev ir svarīgs drošs un stabils, kaut arī neliels kapitāla pieaugums. Visus līdzekļus iegulda starptautiskos finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – valstu un uzņēmumu obligācijās, parādzīmēs, noguldījumos kredītiestādēs un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. 

Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne

Ieguldījumu plāna aktīvi līdz 100% tiek ieguldīti pasaules akciju tirgos, izmantojot akciju ieguldījumu fondus, kuru replicētie akciju tirgu indeksi ņem vērā vides, sociālos un pārvaldības (ESG) kritērijus. Indeksu ieguldījumu stratēģija nodrošina plāna vērtības pieaugumu ilgtermiņā un pieļauj būtiskas īstermiņa ieguldījumu plāna vērtības svārstības. Šis plāns ir piemērots tev, ja līdz pensijas vecumam ir atlikuši vismaz 15 gadi, esi gatavs uzņemties augstu ieguldījumu risku ar lielākas peļņas iespēju ilgtermiņā un vēlies atbalstīt mūsu planētas ilgtspējīgu nākotni, palīdzot uzņēmumiem, kas veicina sociālo labklājību, rūpes par vidi un atbildīgu uzņēmējdarbību.

Luminor Pensions Latvia IPAS finanšu pārskati
Darījumu izpildes politika
Luminor Asset Management IPAS rekvizīti

Luminor Asset Management IPAS

Reģ. Nr. 40003699053
Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvija
Norēķinu konts: LV13RIKO0002013024575 
Luminor Bank AS, kods RIKO LV 2X
Tālr. 1880
E-pasts: fondi@luminor.lv

Ar ilgtspēju saistītā informācija
Informācija par atalgojuma politiku
Informācija par pamudinājumiem saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai ir pienākums rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli, ievērojot ieguldītāju intereses, tādēļ jebkuras maksas vai komisijas maksas, ko jebkura trešā persona maksā Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai saistībā ar ieguldījumu pārvaldīšanas vai pārvaldīšanas darbībām, izņemot maksas, kas ļauj vai ir nepieciešamas attiecīgā pārvaldes vai pārvaldes pakalpojuma sniegšanai, ieskaitot līdzekļu turēšanas izmaksas, norēķinu un maiņas maksu, komisijas maksa Latvijas Bankas finansēšanai, citas nodevas vai maksājumi, kas veicami saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un kas pēc savas būtības nevar būt pretrunā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pienākumu rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli atbilstoši ieguldītāju interesēm, vienmēr tiek ieskaitītas ieguldījumu/pensiju plānos. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība nesaņem nekādus nefinansiālus labumus saistībā ar ieguldījumu pārvaldīšanas un administrēšanas darbībām. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība apņemas atklāt papildu informāciju par maksām vai komisijas maksu pēc atsevišķa ieguldītāja pieprasījuma.

Pensiju plānu rezultāti