Konta atvēršana
Konta atvēršana: (1)
Pagaidu (2) / Norēķinu konta atvēršana Latvijas rezidentiem15,00 EUR (3)
Konta atvēršana esošam Luminor grupas klientam, kas nav Latvijas rezidents (4)100,00 EUR
Konta atvēršana Latvijas nerezidentiem, kas reģistrēti EEZpēc vienošanās, min. 1000,00 EUR
Konta atvēršana Latvijas nerezidentiem, kas reģistrēti ārpus EEZpēc vienošanās, min. 1000,00 EUR
Elektroniskās naudas iestādes, maksājumu iestādes vai bankas dokumentu pirmreizējā pārbaudepēc vienošanās, min. 1000,00 EUR
Uzņēmumu īpašnieku pārbaude, ja īpašnieks nav ES rezidents (5)EUR 500 par uzņēmumu
Konta atvēršana Luminor citā valstī (6)Saskaņā ar līgumu, min. EUR 300
Komplicēta dokumentu pārbaude un/ vai konta atvēršana vai konta atvēršana uzņēmumiem, kuriem ir uzsākts maksātnespējas/likvidācijas process, biedrībām, nodibinājumiem un citām bezpeļņas organizācijāmpēc vienošanās, min. 40,00 EUR
Papildu Norēķinu konta atvēršana un Norēķinu konta slēgšana:
- internetbankāBez maksas
- klientu apkalpošanas centrā vai Kontaktu centrā10,00 EUR

(1) Komisijas maksa tiek maksāta pirms konta atvēršanas un nav atmaksājama.
(2) Pārveidojot pagaidu kontu par pastāvīgu Norēķinu kontu, Klientam nav papildus jāmaksā komisijas maksa par attiecīgā Norēķinu konta atvēršanu.
(3) Komisijas maksa netiek piemērota, ja Klients ar Banku noslēdz līgumu par maksājumu karšu pieņemšanu tirdzniecības vietās, maksājumu karšu pieņemšanu internetā vai Bank Link pakalpojumu.
(4) Klients, kuram jau ir atvērts konts Luminor Bank AS Igaunijā vai Lietuvā.
(5) Komisijas maksa tiek piemērota uzņēmumam, kas ir reģistrēts Latvijā un kura īpašnieks (-i) ar vismaz 25% uzņēmuma daļām/ akcijām/ balstiesībām nav ES rezidents. Komisijas maksa tiek piemērota pirms dokumentu pārbaudes un lēmuma pieņemšanas par darījuma attiecību uzsākšanu/turpināšanu.
(6) Pakalpojums ir pieejams tikai Luminor bank AS Latvijas filiāles klientiem.

Vairāk informācijas par Konta atvēršanu atrodama šeit.Konta uzturēšana
Mēneša maksa par norēķinu konta apkalpošanu4,50 EUR par vienu norēķinu kontu mēnesī
Papildu mēneša maksa par norēķinu konta apkalpošanu:
- Latvijas nerezidentam, kas reģistrēts EEZ (izņemot Luminor grupas klientu, kas nav Latvijas rezidents)60,00 EUR
- Latvijas nerezidentam, kas reģistrēts ārpus EEZ60,00 EUR
- Latvijas rezidentam ar vismaz vienu tiešo īpašnieku (1), kurš ir EEZ nerezidents60,00 EUR
- Juridiskām personām padziļinātas izpētes piemērošanas gadījumā (2) (3)30,00 EUR
Mēneša maksa elektroniskās naudas iestādēm, maksājumu iestādēm un bankām500,00 EUR
Konta atlikuma maksa (4) finanšu iestādēm (5), ja kontu atlikuma kopsumma pārsniedz: EUR 0; SEK 0; DKK 0; CHF 0; JPY 0; CZK 0. (Centrālās bankas gada procentu likme (6) mīnuss 0.3% punkti) /360
Konta atlikuma maksa (1) juridiskām personām, ja Banka brīdina klientu 15 kalendārās dienas iepriekš: - ja kontu atlikuma kopsumma pārsniedz: EUR 500 000; SEK 5 000 000; DKK 3 750 000; CHF 500 000; JPY 65 000 000; CZK 12 500 000. (Centrālās bankas gada procentu likme (6) mīnuss 0.1% punkti)/360
Darījuma attiecību izbeigšana Bez maksas
Paraksttiesību (pilnvarojuma dokumenta) izmaiņas15,00 EUR
Neaktīvo kontu administrēšanas maksa mēnesī, ja Klients Bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis Bankas lūgumu par Kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu un Konta slēgšanu40 EUR

(1) Par īpašnieku tiek uzskatīta persona (juridiska persona vai fiziska persona), kurai tieši pieder > 25% juridiskās personas akciju.
(2) Komisijas maksa tiek piemērota klientiem, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar kādu no noradītajām jomām:
Loteriju un azartspēļu organizēšana un vadīšana
Uzņēmējdarbība, kas saistīta ar metāliem, dārgmetāliem, dārgakmeņiem, juvelierizstrādājumiem
Ieroču un munīcijas tirdzniecība
Virtuālo valūtu tirdzniecība/darbības, kas saistītas ar virtuālajām valūtām
Elektroniskās naudas iestāde/darbības, kas saistītas ar elektronisko naudu
Maksājumu iestāde/maksājumu pakalpojumu sniegšana
Finanšu pakalpojumi un valūtas maiņa/finanšu starpniecība
(3) Mēneša maksu piemēro klientiem, kuru saimnieciskā darbība nav norādīta atsaucē (2), ja Banka par to informējusi klientu vismaz 30 kalendārās dienas iepriekš.
(4) Komisijas maksa tiek aprēķināta katras dienas beigās un ir piemērojama, ja aprēķina brīdī klienta norēķinu kontu kopējais atlikums vienā valūtā pārsniedz kontu atlikuma kopsummu attiecīgajā valūtā, kas norādīta augstāk. Komisijas maksa tiek aprēķināta, reizinot kontu kopējo atlikumu, kas pārsniedz noteikto limitu, kontu atlikuma kopsummu, ar augstāk norādītās attiecīgās maksas absolūto vērtību, t.i., moduli. Maksa netiek piemērota, ja Centrālās bankas gada procentu likme kļūst pozitīva vai ir nulle (finanšu iestādēm - ja Centrālās bankas gada procentu likme ir vienāda vai lielāka par 0,3%).
(5) Finanšu iestāde ir komersants (tostarp filiāle, pārstāvniecība utt.), kas sniedz finanšu pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai: kredītiestāde, krājaizdevumu sabiedrība, kredīta devējs un kredīta starpnieks, maksājumu iestāde, elektroniskās naudas iestāde, cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs, apdrošināšanas komersants, pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs, apdrošināšanas starpnieks, finanšu brokeris, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, ieguldījumu brokeru sabiedrība, kolektīvo ieguldījumu sabiedrība, aktīvu pārvaldes sabiedrība (tostarp pensiju fonds), sabiedrība, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu, finanšu līzinga pakalpojumu sniedzējs, patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, pūļa finansēšanas (crowdfunding) sabiedrība, aizdevumu (piemēram, savstarpējo aizdevumu (peer-to-peer)) platformas.
(6) Centrālās bankas gada procentu likmes ir gada procentu likmes, kuras nosaka katrai valūtai atbilstošā Centrālā banka:
• EUR valūtai - ECB deposit facility rate,
• SEK valūtai - Sveriges Riksbank repo rate,
• DKK valūtai - Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate,
• CHF valūtai - Swiss National Bank negative interest rate,
• JPY valūtai - Bank of Japan complementary deposit facility rate,
• CZK valūtai - Czech National Bank deposit facility rate.