Konta atvēršana
Konta atvēršana: (1)
Pagaidu (2) / Norēķinu konta atvēršana Latvijas rezidentiem15,00 EUR (3)
Konta atvēršana Luminor grupas klientam, kas nav Latvijas rezidents (4)100,00 EUR
Konta atvēršana Latvijas nerezidentiempēc vienošanās, min. 1000,00 EUR
Elektroniskās naudas iestādes, maksājumu iestādes vai bankas dokumentu pirmreizējā pārbaudepēc vienošanās, min. 1000,00 EUR
Uzņēmumu īpašnieku pārbaude, ja īpašnieks nav ES rezidents (5)EUR 500 par uzņēmumu
Konta atvēršana Luminor grupas bankā citā valstī (4) (6)Saskaņā ar līgumu, min. EUR 300
Komplicēta dokumentu pārbaude un/ vai konta atvēršana vai konta atvēršana uzņēmumiem, kuriem ir uzsākts maksātnespējas/likvidācijas process, biedrībām, nodibinājumiem un citām bezpeļņas organizācijāmpēc vienošanās, min. 40,00 EUR
Papildu Norēķinu konta atvēršana un Norēķinu konta slēgšana:
- internetbankāBez maksas
- klientu apkalpošanas centrā vai Kontaktu centrā10,00 EUR

(1) Komisijas maksa tiek maksāta pirms konta atvēršanas un nav atmaksājama.
(2) Pārveidojot pagaidu kontu par pastāvīgu Norēķinu kontu, Klientam nav papildus jāmaksā komisijas maksa par attiecīgā Norēķinu konta atvēršanu.
(3) Komisijas maksa netiek piemērota, ja Klients ar Banku noslēdz līgumu par maksājumu karšu pieņemšanu tirdzniecības vietās, maksājumu karšu pieņemšanu internetā vai Bank Link pakalpojumu.
(4) Luminor Grupas banka: Luminor Bank AS Lietuvas filiāle; Luminor Bank AS Igaunijas filiāle
(5) Komisijas maksa tiek piemērota uzņēmumam, kas ir reģistrēts Latvijā un kura īpašnieks (-i) ar vismaz 25% uzņēmuma daļām/ akcijām/ balstiesībām nav ES rezidents. Komisijas maksa tiek piemērota pirms dokumentu pārbaudes un lēmuma pieņemšanas par darījuma attiecību uzsākšanu/turpināšanu.
(6) Pakalpojums ir pieejams tikai Luminor bank AS Latvijas filiāles klientiem.

Vairāk informācijas par Konta atvēršanu atrodama šeit.Konta uzturēšana
Mēneša maksa par norēķinu konta apkalpošanu4,00 EUR par vienu norēķinu kontu mēnesī
Mēneša maksa elektroniskās naudas iestādēm, maksājumu iestādēm un bankām500,00 EUR
Konta atlikuma maksa (1) finanšu iestādēm (2), ja kontu atlikuma kopsumma pārsniedz: EUR 1 000 000; SEK 9 500 000; DKK 7 500 000; CHF 1 000 000; JPY 132 000 000; CZK 25 500 000. (Centrālās bankas gada procentu likme (3) mīnuss 0.3% punkti) /360
Konta atlikuma maksa juridiskām personām, ja Banka brīdina klientu 30 kalendārās dienas iepriekš: - ja kontu atlikuma kopsumma pārsniedz: EUR 1 000 000; SEK 9 500 000; DKK 7 500 000; CHF 1 000 000; JPY 132 000 000; CZK 25 500 000. (Centrālās bankas gada procentu likme (3) mīnuss 0.1% punkti)/360
Darījuma attiecību izbeigšana Bez maksas
Paraksttiesību (pilnvarojuma dokumenta) izmaiņas15,00 EUR
Neaktīvo kontu administrēšanas maksa mēnesī, ja Klients Bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis Bankas lūgumu par Kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu un Konta slēgšanu40 EUR

(1) Komisijas maksa tiek aprēķināta katras dienas beigās un ir piemērojama, ja aprēķina brīdī klienta visu kontu kopējais atlikums vienā valūtā pārsniedz kontu atlikuma kopsummu attiecīgajā valūtā, kas norādīta augstāk. Komisijas maksa tiek aprēķināta, reizinot kontu atlikuma kopsummu ar augstāk norādītās attiecīgās maksas absolūto vērtību, t.i., moduli. Maksa netiek piemērota, ja Centrālās bankas gada procentu likme kļūst pozitīva vai ir nulle (finanšu iestādēm - ja Centrālās bankas gada procentu likme ir vienāda vai lielāka par 0,3%).
(2) Finanšu iestāde ir komersants (tostarp filiāle, pārstāvniecība utt.), kas sniedz finanšu pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai: kredītiestāde, krājaizdevumu sabiedrība, kredīta devējs un kredīta starpnieks, maksājumu iestāde, elektroniskās naudas iestāde, cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs, apdrošināšanas komersants, pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs, apdrošināšanas starpnieks, finanšu brokeris, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, ieguldījumu brokeru sabiedrība, kolektīvo ieguldījumu sabiedrība, aktīvu pārvaldes sabiedrība (tostarp pensiju fonds), sabiedrība, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu, finanšu līzinga pakalpojumu sniedzējs, patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, pūļa finansēšanas (crowdfunding) sabiedrība, aizdevumu (piemēram, savstarpējo aizdevumu (peer-to-peer)) platformas.

(3) Centrālās bankas gada procentu likmes ir gada procentu likmes, kuras nosaka katrai valūtai atbilstošā Centrālā banka:
• EUR valūtai - ECB deposit facility rate,
• SEK valūtai - Sveriges Riksbank repo rate,
• DKK valūtai - Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate,
• CHF valūtai - Swiss National Bank negative interest rate,
• JPY valūtai - Bank of Japan complementary deposit facility rate,
• CZK valūtai - Czech National Bank deposit facility rate.