14.06.2022.

Laikā, kad pieaugušas energoresursu cenas, apkures un elektrības rēķini palikuši krietni lielāki, paliek aktuāls jautājums – kā  samazināt izmaksas un patērēt mazāk enerģiju mājā? Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un finanšu asociācija ALTUM ir izstrādājušas valsts atbalsta programmas, kuras piedāvā sniegt līdzfinansējumu mājas energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī atjaunojamo energoresursu ražošanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai. Lasi tālāk, lai uzzinātu kādas iespējas piedāvā katra no programmām un kura būtu piemērotāka tieši tev.

VARAM atbalsta programma atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībā

VARAM atbalsta programma paredz trīs galvenās aktivitātes:

  • Pāreju no esošām fosilo energoresursu (dabasgāze, ogles, dīzeļdegviela) apkures iekārtām uz jaunām atjaunojamo energoresursu apkures iekārtām (biomasas granulu katli, saules kolektori, siltumsūkņi);
  • Jaunu atjaunojamo energoresursu iekārtu elektroenerģijas ražošanai iegāde (saules paneļi, vēja ģeneratori);
  • Pieslēguma projektēšana un izveide centralizētai siltumapgādes sistēmai.

Programma neparedz ēku siltināšanu, logu nomaiņu vai atbalstu daudzdzīvokļu mājām.

Atbalstu iespējams saņemt projekta iesniedzējs, kuram ir īpašumtiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu, t.i., viena dzīvokļa māju, dārza māju, individuālu dzīvojamo māju un vasarnīcu ar koka, mūra vai mūra-koka ārsienām, divu dzīvokļu māju, kā arī dvīņu, rindu, un atsevišķu divu dzīvokļu māju, lai tajā īstenotu plānotās aktivitātes.

Atbalsts konkursa ietvaros tiek sniegts granta jeb vienreizēja maksājuma veidā pēc atjaunojamo energoresursu iekārtas iegādes un uzstādīšanas. Atbalsta intensitāte nepārsniegs 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētai siltumapgādes sistēmai projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksām, nepārsniedzot atbalsta apjomu atkarībā no konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem. Maksimālais atbalsts vienam projektam ir līdz 15 000 EUR. Šo summu var iegūt, ja ir dažādu tehnoloģiju kombinēta izmantošana, kā piemēram, uzstādīts siltumsūknis un saules panelis. Tehnoloģiju kombinācijas iespējamas dažādas. Ja tiek plānots uzstādīt biomasas apkures katlus, kas piemēroti granulu kurināmajam, to energoefektivitātes klasei jāatbilst augstākai par A+ (ieskaitot).

Projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu par fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu vienu dzīvojamo māju.

ALTUM atbalsta programma privātmāju energoefektivitātes uzlabošanai vai energoenerģijas ražošanai

ALTUM atbalsta programma paredz divus galvenos virzienus:

  • Energoefektivitātes paaugstināšanu – būvdarbu veikšanu; inženiersistēmu iegādi, atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi; jaunu ūdens sildīšanas iekārtu iegādi un uzstādīšanu; siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu, lai nodrošinātu siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem;
  • Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanu – saules paneļu un vēja ģeneratoru iegādi un uzstādīšanu (ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam), lai nodrošinātu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas piegādi.

Atbalstu iespējams saņemt projekta iesniedzējs, kura privātmāja atbilst viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas klasei kadastrs.lv. Privātmāja ir nodota ekspluatācijā. Tajā netiek veikta saimnieciskā darbība. Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz māju privātpersonai, kura piesakās atbalstam. Atbalstu var saņemt persona, ar kuru dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns vai ir iestājusies grūtniecība, kā arī persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs.

Atbalsta apmērs ir 1000 EUR apmērā (tehniskā palīdzība) un 5000 EUR apmērā (grants), kas tiek izmaksāti pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas.

Projekta iesniedzējs var pieteikties tikai viena mērķa sasniegšanai – energoefektivitātes paaugstināšanai vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai. Nav iespējams vienlaicīgi pieteikties uz abu mērķu sasniegšanu. Izvēloties kā mērķi energoefektivitātes paaugstināšanu, ir jāpanāk, ka privātmājas energoefektivitātes klase aug līdz C un apkures patēriņa samazinājums vismaz par 20%. Izvēloties saules paneļu vai vēja ģeneratoru iegādi un uzstādīšanu, pēc pasākuma veikšanas ir jāsasniedz primārās enerģijas patēriņa samazinājums vismaz 20% apmērā.

Pirms pieteikuma iesniegšanas projekta iesniedzējs var sazināties ar Vides investīciju fondu, kurš var palīdzēt izvērtēt un izanalizēt, vai pieteikums ir aizpildīts pareizi un tas netiks anulēts vai nebūs iespēja nekvalificēties atbalstam.

Jebkura persona, kura atbilst abu programmu nosacījumiem, savstarpēji var kombinēt gan VARAM, gan ALTUM atbalsta programmas, bet ar nosacījumu, ka vienlaicīgi nav iesniegts pieteikums uz vienādu energoefektivitātes mērķu sasniegšanu. Kā piemēram, persona vienlaicīgi nevar saņemt atbalsta no abām programmām saules paneļu uzstādīšanai. Ja projekta iesniedzējs vēlas uzstādīt saules paneļus, uzstādījumam ir jāsakrīt ar privātmājas pieteicēja adresi.

Ja arī tu domā par savas mājas energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, aicinām pieteikties uz mājokļu konsultāciju pie Luminor mājokļu eksperta, kurš palīdzēs rasts atbildes uz visiem neskaidrajiem jautājumiem.

Kļūsti par klientu attālināti