Kādi ir iespējamie Mājokļu kredīta mērķi?

Mājokļa kredīts ir paredzēts mājokļa iegādei, remontam un labiekārtošanai. Kā arī dzīvojamās mājas celtniecībai un apbūves zemes gabala iegādei.

Vai kredītam ir nepieciešama ķīla?

Jā, būs nepieciešams ieķīlāt nekustamo īpašumu, kurš tiek pirkts, remontēts vai būvēts.

Kāds ir maksimālais kredīta atmaksas termiņs?

Maksimālais aizdevuma atmaksas termiņš ir 30 gadi. Katram kredītam tas tiek noteikts individuāli, vērtējot ieķīlāto īpašumu, īpašuma atrašanās vietu un klienta maksātspēju.

No kā sastāv procentu likme?

Banka piedāvā 3, 6 un 12 mēnešu Euribor likmi papildu fiksētai likmei, kura katram kredītam tiek noteikta individuāli. Gadījumā ja Euribor vērtība ir negatīva, tad kopējās procentu likmes aprēķinā tā tiek pieņemta par nulli.

Vai ir iespējams saņemt Mājokļu kredītu ja ienākumi ir ārvalstu valūtā?

Banka piedāvā kredītus euro valūtā klientiem ar ienākumiem euro vai ASV dolāros.

Ja Jūsu ienākumi ir ASV dolāros un Jūs saņemat kredītu euro valūtā, šāds kredīts patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu izpratnē uzskatāms par kredītu ārvalsts
valūtā. Šāda kredīta saņemšana pakļauj Jūs valūtas kursa riskam. Proti, pēc kredīta līguma noslēgšanas Jūsu ienākumu valūtas vērtība salīdzinājumā ar Jums piešķirtā kredīta
valūtas vērtību var samazināties, atbilstoši izmainoties valūtas maiņas kursam starp Jūsu ienākumu valūtu un kredīta valūtu. Šādu valūtas kursa izmaiņu gadījumā Jums var rasties
grūtības veikt ikmēneša maksājumus, jo, lai veiktu minētos maksājumus kredīta valūtā, Jums varētu būt nepieciešama lielāka naudas summa Jūsu ienākumu valūtā salīdzinājumā
ar situāciju kredīta līguma noslēgšanas brīdī.

Saņemot šādu kredītu, Jums jāapzinās valūtas kursa risks, ko rada kredīta saistību uzņemšanās, ja kredīta valūta atšķiras no to Jūsu ienākumu valūtas, kurus paredzēts
izmantot šā kredīta atmaksai, kā arī jāpārliecinās, ka Jūs spēsiet veikt maksājumus saskaņā ar kredīta līgumu arī Jums nelabvēlīgu valūtas kursa izmaiņu gadījumā.

Kādu aizdevuma atmaksas metodi izvēlēties?

Aizdevuma atmaksa veicama ik mēnesi saskaņā ar grafiku, kas sastādīts pēc anuitātes vai lineārās metodes.

Lineārā metode nozīmē, ka atmaksājamās kredīta pamatsummas daļas ir vienādas visā kredīta atmaksas laikā, bet procentu daļas apmērs katru mēnesi pakāpeniski samazinās
atbildoši neatmaksātajai kredīta pamatsummai. Izvēloties lineāro metodi, pirmie maksājumi būs lielāki, bet kredīta atmaksas laikā jūs mazāk samaksāsiet procentu maksājumos.

Anuitātes metode nozīmē, ka atmaksājamās kredīta pamatsummas daļas un procentu daļas kopsumma ir vienāda visā kredīta atmaksas laikā procentu likmes perioda (periods starp
procentu likmes izmaiņām) ietvaros. 

Vai aizdevumu ir iespējams atmaksāt ātrāk?

Jums ir tiesības atmaksāt kredītu vai tā daļu pirms noteiktā termiņa.

Ja kredītam piemērojama mainīgā procentu likme, refinansējot saistības pie cita kreditora vai pārdodot bankai ieķīlāto nekustamo īpašumu un veicot kredīta vai tā daļas irmstermiņa atmaksu, Jums būs jāmaksā komisijas maksa par attiecīgo dokumentu izskatīšanu un noformēšanu.

Atmaksājot kredītu vai tā daļu laika periodā, kuram ir noteikta fiksētā procentu likme, Jums var tikt pieprasīta kompensācija par saistību pirmstermiņa izpildi. Šo kompensāciju Banka nosaka, ievērojot kredīta līguma noteikumus un saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktos šādas kompensācijas piemērošanas ierobežojumus. Jebkurā gadījumā šādas kompensācijas apmērs nevar pārsniegt 1 % no pirmstermiņa atmaksātās kredīta summas. Ja Banka pieprasa šo kompensāciju, tad komisijas maksa par dokumentu noformēšanu un izskatīšanu saistībā ar kredīta vai tā daļas pirmstermiņa atmaksu netiek piemērota.

Kas būtu jāzin par nekustamā īpašuma vērtējumu?

Lai saņemtu kredītu, Jums nepieciešams iesniegt bankai ieķīlājamā nekustamā īpašuma novērtējumu, ko veicis kāds no bankas akceptētiem nekustamā īpašuma vērtētājiem.

Informācija par novērtējuma izmaksām ir pieejama pie attiecīgā vērtētāja.

Pirms novērtējuma pasūtīšanas aicinām pārliecināties par Jūsu kredītspēju, konsultējoties ar bankas klientu apkalpošanas speciālistu.

Kādas sekas ir gadījumā, ja tiek netiek veikta aizdevuma atmaksa saskaņā ar līgumu?

Maksājumu kavējuma gadījumā Jums var nākties maksāt nokavējuma procentus vai līgumsodu. Ilgstoša vai atkārtota kavējuma gadījumā banka var pieprasīt visa izsniegtā kredīta pirmstermiņa atmaksu.

Ja Jums rodas grūtības ar Jūsu ikmēneša maksājumiem, lūdzam uzreiz sazināties ar mums, lai rastu iespējamos risinājumus.

Gadījumā, ja neveiksiet maksājumus, kā galējais līdzeklis var tikt veikta ieķīlātā nekustamā īpašuma pārdošana.

Ja nekustamais īpašums tiek pārdots par summu, kas ir mazāka par Jūsu kredītsaistību summu, šo starpību Jūs joprojām būsiet bankai parādā, izņemot gadījumu, ja saskaņā ar kredīta līgumu Jūsu kredītam ir piemērojami īpaši noteikumi par to, ka nekustamais īpašums kalpo par pietiekamu nodrošinājumu tam, lai saistības pret banku varētu dzēst pilnā apjomā.

Ja netiks samaksāta šī starpība, banka turpinās aprēķināt nokavējuma procentus vai līgumsodu. Parāda piedziņa var tikt vērsta pret Jūsu vai galvinieka kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī ienākumiem. Jums var nākties segt arī tiesu izpildītāja izdevumus.

Citas lietas, kas būtu jāzin?

Kredīta saņemšanai Jums būs pienākums izmanot šādus papildu pakalpojumus:

  • Visā kredīta līguma spēkā esamības laikā uzturēt norēķinu kontu un internetbanku Luminor Bank AS Latvijas filiāle;
  • Pirms kredīta saņemšanas iegādāties un visā kredīta līguma spēkā esamības laikā uzturēt spēkā bankas prasībām atbilstošu nekustamā īpašuma apdrošināšanas polisi, kuru Jūs varat iegādāties Jūsu izvēlētā apdrošināšanas sabiedrībā.
  • Jūs varēsiet saņemt kredītu ar izdevīgākiem noteikumiem, ja:
  • Pirms kredīta saņemšanas iegādāsieties un visā līguma spēkā esamības laikā uzturēsiet spēkā ERGO Life Insurance SE apdrošināšanas polisi par Jūsu kā kredītņēmēja dzīvības apdrošināšanu par visu kredīta summu un termiņu, kā labuma guvēju polisē norādot Luminor Bank AS Latvijas filiāle.