Pensiju plāns Luminor Nākotne 50-55

Pensiju plāns Luminor Nākotne 50-55 (turpmāk arī – Plāns) ir noteikto iemaksu (angliski defined contribution, DC) plāns, kura mērķis ir panākt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā, īstenojot progresīvu ieguldījumu politiku. Plāns nav noteikto izmaksu (angliski defined benefit, DB) plāns un neparedz noteiktas izmaksas papildpensijas saņēmējiem. Plāns arī neparedz biometrisko risku segumu un negarantē noteiktu ieguldījumu atdevi.

Plāna dalībniekiem sasniedzot pensijas vecumu (55 gadi), izņemot tādās speciālās profesijās strādājošos, kuru sarakstu un minimāli nepieciešamo nodarbinātības ilgumu attiecīgajā profesijā nosaka Ministru kabinets, ir tiesības saņemt papildpensijas kapitālu vienā maksājumā vai pa daļām sev vēlamā un ar Pensiju fondu saskaņotā laikā. Plāna saistības izmaksāt uzkrāto papildpensijas kapitālu Plāna dalībniekiem uz 31.12.2022 bija šādas:

Atlikušais termiņš* % no Plāna saistībām
uz pieprasījumu 31,16%
līdz 3 mēnešiem 0,55%
no 3 mēnešiem līdz 1 gadam 2,40%
no 1 līdz 3 gadiem 6,87%
no 3 līdz 5 gadiem 7,81%
no 5 gadiem 51,21%

* līdz pensijas vecumam

Plāna saistību termiņstruktūra neietekmē tā aktīvu termiņstruktūru, jo Plāna mērķis ir panākt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā visiem tā dalībniekiem, nevis nodrošināt noteiktas izmaksas.

Plāna saistību termiņstruktūra izvirza prasības Plāna aktīvu likviditātei. Likviditātes risks tiek pārvaldīts, ieguldot regulētajā tirgū iekļautajos finanšu instrumentos, kuri var tikt pārdoti vēlamajā termiņā bez būtiskiem zaudējumiem. Saskaņā ar Plāna noteikumiem vismaz 70% no tā ieguldījumiem ir jābūt iekļautiem regulētajā tirgū.

Plāna ieguldījumu politikas mērķis ir papildpensijas kapitāla pieaugums ilgākā laika posmā – tā nodrošināšanai tiek izmantota sabalansēta stratēģija, kas paredz, ka līdz 75% no Plāna aktīviem tiek ieguldīti akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, kā arī riska kapitāla tirgū un nekustamajā īpašumā.

Pārskata periodā (no 01.01.2022. līdz 31.12.2022.) akciju vidējais mēneša īpatsvars bija 62,6%, savukārt Baltijas nekustamā īpašuma fonda vidējais mēneša īpatsvars bija 0,9%. Plānam nebija ieguldījumi riska kapitāla tirgū. Tādējādi akciju, citu kapitāla vērtspapīru un nekustamā īpašuma vidējais īpatsvars bija 63,5%, kas atbilst Plāna ieguldījumu politikas ierobežojumam.

Plāna ieguldījumu stratēģija pieļauj būtiskas īstermiņa vērtības svārstības. Akciju cenas svārstās straujāk nekā fiksēta ienākuma vērtspapīru cenas, līdz ar to īstermiņā un arī vidējā (mazākā mērā) termiņā akciju svārstīgums var negatīvi ietekmēt Plāna rezultātu. Piemēram, attīstīto valstu akciju svārstīgums tiek lēsts 14.5%* gadā, un attīstības valstu akciju – pat 17.4%* gadā. Ieguldījumu stratēģijas, kas paredz ieguldīt līdz 75% akcijās, svārstīgums tiek lēsts līdz 11.4%* gadā, pateicoties ieguldījumu diversifikācijai starp akcijām un fiksēta ienākuma vērtspapīriem.

Sagaidāms, ka ilgtermiņā akciju ieguldījumu atdeve būs augstāka nekā fiksēta ienākuma vērtspapīriem. Tas nodrošinās straujāku papildpensijas kapitāla pieaugumu, nekā tas būtu, ieguldot tikai fiksēta ienākuma vērtspapīros un kredītiestāžu termiņnoguldījumos. Līdz ar to Plāna ieguldījumu stratēģija ir ieteicama tiem dalībniekiem, kam līdz papildpensijas kapitāla izmaksas brīdim ir vismaz 10 gadi vai tiem, kuri ir gatavi uzņemties būtisku Plāna vērtības svārstīgumu.

*Svārstīgums nav ieguldīto līdzekļu zaudējumu riska mērs, tas tikai norāda iespējamas aktīvu klases / Plāna vērtības pieauguma un samazinājuma svārstības.

Pensiju plāns Luminor Nākotne 55+

Pensiju plāns Luminor Nākotne 55+ (turpmāk arī – Plāns) ir noteikto iemaksu (angliski defined contribution, DC) plāns, kura mērķis ir panākt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā, īstenojot sabalansētu ieguldījumu politiku. Plāns nav noteikto izmaksu (angliski defined benefit, DB) plāns un neparedz noteiktas izmaksas papildpensijas saņēmējiem. Plāns arī neparedz biometrisko risku segumu un negarantē noteiktu ieguldījumu atdevi.

Plāna dalībniekiem sasniedzot pensijas vecumu (55 gadi), izņemot tādās speciālās profesijās strādājošos, kuru sarakstu un minimāli nepieciešamo nodarbinātības ilgumu attiecīgajā profesijā nosaka Ministru kabinets, ir tiesības saņemt papildpensijas kapitālu vienā maksājumā vai pa daļām sev vēlamā un ar Pensiju fondu saskaņotā laikā. Plāna saistības izmaksāt uzkrāto papildpensijas kapitālu Plāna dalībniekiem uz 31.12.2022 bija šādas:

Atlikušais termiņš* % no Plāna saistībām
uz pieprasījumu 64,79%
līdz 3 mēnešiem 0,86%
no 3 mēnešiem līdz 1 gadam 2,37%
no 1 līdz 3 gadiem 5,77%
no 3 līdz 5 gadiem 4,79%
no 5 gadiem 21,42%

* līdz pensijas vecumam

Plāna saistību termiņstruktūra neietekmē tā aktīvu termiņstruktūru, jo Plāna mērķis ir panākt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā visiem tā dalībniekiem, nevis nodrošināt noteiktas izmaksas.

Plāna saistību termiņstruktūra izvirza prasības Plāna aktīvu likviditātei. Likviditātes risks tiek pārvaldīts, ieguldot regulētajā tirgū iekļautajos finanšu instrumentos, kuri var tikt pārdoti vēlamajā termiņā bez būtiskiem zaudējumiem. Saskaņā ar Plāna noteikumiem vismaz 70% no tā ieguldījumiem ir jābūt iekļautiem regulētajā tirgū.

Plāna ieguldījumu politikas mērķis ir papildpensijas kapitāla pieaugums ilgākā laika posmā – tā nodrošināšanai tiek izmantota sabalansēta stratēģija, kas paredz, ka līdz 25% no Plāna aktīviem tiek ieguldīti akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, kā arī riska kapitāla tirgū un nekustamajā īpašumā.

Pārskata periodā (no 01.01.2022. līdz 31.12.2022.) akciju vidējais mēneša īpatsvars bija 18,0%, savukārt Baltijas nekustamā īpašuma fonda vidējais mēneša īpatsvars bija 1,5%. Plānam nebija ieguldījumi riska kapitāla tirgū. Tādējādi akciju, citu kapitāla vērtspapīru un nekustamā īpašuma vidējais īpatsvars bija 19,5%, kas atbilst Plāna ieguldījumu politikas ierobežojumam.

Plāna ieguldījumu stratēģija pieļauj mērenas īstermiņa vērtības svārstības. Akciju cenas svārstās straujāk nekā fiksēta ienākuma vērtspapīru cenas, līdz ar to īstermiņā un arī vidējā (mazākā mērā) termiņā akciju svārstīgums var negatīvi ietekmēt Plāna rezultātu. Piemēram, attīstīto valstu akciju svārstīgums tiek lēsts 14.5%* gadā, un attīstības valstu akciju – pat 17.4%* gadā. Ieguldījumu stratēģijas, kas paredz ieguldīt līdz 25% akcijās, svārstīgums tiek lēsts līdz 6.5%* gadā, pateicoties ieguldījumu diversifikācijai starp akcijām un fiksēta ienākuma vērtspapīriem.

Sagaidāms, ka ilgtermiņā akciju ieguldījumu atdeve būs augstāka nekā fiksēta ienākuma vērtspapīriem. Tas nodrošinās straujāku papildpensijas kapitāla pieaugumu, nekā tas būtu, ieguldot tikai fiksēta ienākuma vērtspapīros un kredītiestāžu termiņnoguldījumos. Līdz ar to Plāna ieguldījumu stratēģija ir ieteicama tiem dalībniekiem, kam līdz papildpensijas kapitāla izmaksas brīdim ir atlikuši 5 vai mazāk gadu vai tiem, kuri ir gatavi uzņemties mērenu Plāna vērtības svārstīgumu.

*Svārstīgums nav ieguldīto līdzekļu zaudējumu riska mērs, tas tikai norāda iespējamas aktīvu klases / Plāna vērtības pieauguma un samazinājuma svārstības.

Pensiju plāns Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss

Pensiju plāns Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss (turpmāk arī – Plāns) ir noteikto iemaksu (angliski defined contribution, DC) plāns, kura mērķis nodrošināt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, paredzot ieguldīt līdz 100% no Pensiju plāna līdzekļiem pasaules akciju tirgos, izmantojot akciju ieguldījumu fondus, kuru replicētie akciju tirgu indeksi ņem vērā vides, sociālos un pārvaldības (ESG) kritērijus. Plāns nav noteikto izmaksu (angliski defined benefit, DB) plāns un neparedz noteiktas izmaksas papildpensijas saņēmējiem. Plāns arī neparedz biometrisko risku segumu un negarantē noteiktu ieguldījumu atdevi.

Plāna dalībniekiem sasniedzot pensijas vecumu (55 gadi), izņemot tādās speciālās profesijās strādājošos, kuru sarakstu un minimāli nepieciešamo nodarbinātības ilgumu attiecīgajā profesijā nosaka Ministru kabinets, ir tiesības saņemt papildpensijas kapitālu vienā maksājumā vai pa daļām sev vēlamā un ar Pensiju fondu saskaņotā laikā. Plāna saistības izmaksāt uzkrāto papildpensijas kapitālu Plāna dalībniekiem uz 31.12.2022 bija šādas:
 

Atlikušais termiņš* % no Plāna saistībām
uz pieprasījumu 46,03%
līdz 3 mēnešiem 1,65%
no 3 mēnešiem līdz 1 gadam 0,69%
no 1 līdz 3 gadiem 6,27%
no 3 līdz 5 gadiem 1,10%
no 5 gadiem 44,26%

* līdz pensijas vecumam
Plāna saistību termiņstruktūra neietekmē tā aktīvu termiņstruktūru, jo Plāna mērķis ir panākt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā visiem tā dalībniekiem, nevis nodrošināt noteiktas izmaksas.

Plāna saistību termiņstruktūra izvirza prasības Plāna aktīvu likviditātei. Likviditātes risks tiek pārvaldīts, ieguldot regulētajā tirgū iekļautajos finanšu instrumentos, kuri var tikt pārdoti vēlamajā termiņā bez būtiskiem zaudējumiem. Saskaņā ar Plāna noteikumiem vismaz 70% no tā ieguldījumiem ir jābūt iekļautiem regulētajā tirgū.

Plāna ieguldījumu politikas mērķis ir nodrošināt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, paredzot ieguldīt līdz 100% no Plāna aktīviem pasaules akciju ieguldījumos, izmantojot akciju ieguldījumus fondus, kuru replicētie akciju tirgu indeksi ņem vērā vides, sociālos un pārvaldības (ESG) kritērijus. Tādējādi Plāna līdzekļi tiek ieguldīti uzņēmumos ar augstāko par vidējo ESG novērtējumu akciju tirgū un netiek ieguldīti uzņēmumos, kuru produktiem vai pakalpojumiem ir negatīva sociālā vai vides ietekme.

Pārskata periodā (no 01.01.2022. līdz 31.12.2022.) akciju vidējais mēneša īpatsvars bija 98,7%, kas atbilst Plāna ieguldījumu politikas ierobežojumam. Plānam nebija ieguldījumi citu aktīvu klašu finanšu instrumentos.

Plānam ir ilgtermiņa ieguldījumu stratēģija, kas pieļauj būtiskas īstermiņa Plāna vērtības svārstības, kas atbilst pasaules akciju tirgu svārstībām. Akciju cenas svārstās straujāk nekā fiksēta ienākuma vērtspapīru cenas, līdz ar to īstermiņā un arī vidējā (mazākā mērā) termiņā akciju svārstīgums var negatīvi ietekmēt Plāna rezultātu. Piemēram, attīstīto valstu akciju svārstīgums tiek lēsts 14.5%* gadā, un attīstības valstu akciju – pat 17.4%* gadā. Ieguldījumu stratēģijas, kas paredz ieguldīt līdz 75% attīstīto valstu un 25% attīstības valstu akcijās, svārstīgums tiek lēsts līdz 14.6%* gadā.

Sagaidāms, ka ilgtermiņā akciju ieguldījumu atdeve būs augstāka nekā fiksēta ienākuma vērtspapīriem. Tas nodrošinās straujāku papildpensijas kapitāla pieaugumu, nekā tas būtu, ieguldot tikai fiksēta ienākuma vērtspapīros un kredītiestāžu termiņnoguldījumos. Līdz ar to Plāna ieguldījumu stratēģija ir ieteicama tiem dalībniekiem, kam līdz papildpensijas kapitāla izmaksas brīdim ir vismaz 15 gadi vai tiem, kuri ir gatavi uzņemties būtisku Plāna vērtības svārstīgumu.
 
* Svārstīgums nav ieguldīto līdzekļu zaudējumu riska mērs, tas tikai norāda iespējamas aktīvu klases / Plāna vērtības pieauguma un samazinājuma svārstības.

Pensiju plānu rezultāti