29 vai mazāk

Vecumdienas tev vēl ir tālu, un tas ir labi. Sāc veidot uzkrājumu tām jau tagad.

29 vai mazāk

  • Veic ikmēneša iemaksas pensiju 3.līmenī un izmanto iespēju palielināt savus ienākumus vecumdienās!

30-44

Tava nākotne ir atkarīga no tavas rīcības šodien, tāpēc ir svarīgi veidot uzkrājumu pensiju kapitālam un izvirzīt to kā svarīgu prioritāti. 

30-44

  • Pārliecinies, ka tevis izvēlētās pensiju ieguldījumu stratēģijas ir tev piemērotas vai sāc uzkrāt tagad!

45 un vairāk

Dzīves laikā tu esi apguvis vairākas svarīgas iemaņas. Domājam, ka viena no tām ir, kā parūpēties par savu nākotni šodien.

45 un vairāk

  • Izmanto iespēju uzlabot savu finanšu situāciju vecumdienās!

ATRUNA

Pirms izvēlies konkrētu pensiju plānu, apsver šādus riskus:
• Jo lielāki plāna ieguldījumi tiek veikti akcijās un citos akcijām pielīdzināmos instrumentos, jo lielāks ir ienākumu svārstību risks (gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā);
• Konkrēta pensiju plāna vēsturiskie rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē;
• Izvēlies pensiju plānu ar aktīvu ieguldījumu stratēģiju tikai tad, ja saproti ar to saistītos riskus un finansiāli spēj tos uzņemties;
• Jo tuvāks pensijas vecums, jo konservatīvāks pensiju plāns būs vislabākā izvēle.

Ieguldījumi pensiju fondos ir saistīti ar risku un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Ieguldītājiem rūpīgi jāizvērtē sava finansiālā situācija, lai izprastu saistītos riskus un nodrošinātu savas situācijas atbilstību pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas, ieguldījumu pārtraukšanas vai jebkādu darījumu slēgšanas. Ieguldītājs uzņemas atbildību par pieņemtajiem ieguldījumu lēmumiem, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas jums jāiepazīstas ar pensiju fondu saistītajiem dokumentiem, kas pieejami šeit: luminor.lv/pensiju-3-limenisluminor.lv/dalibniekiem#dalibniekiem-paredzeta-pamatinformacija. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgus rezultātus nākotnē un tos nevar uzskatīt par vienīgo faktoru, kurš jāņem vērā, izvēloties konkrētu ieguldījumu. Iepriekšējais peļņas apmērs negarantē tādu pašu peļņas apmēru nākotnē. Ieguldījumu vērtība var samazināties vai palielināties, un atsevišķos gadījumos ieguldītājs var zaudēt visus ieguldītos līdzekļus. Ienākumi no ieguldījumiem nav fiksēti un var svārstīties laika gaitā. Tādu ieguldījumu vērtību, kas ietver ārvalstu valūtas risku, var ietekmēt valūtas maiņas kursa svārstības. Nodokļu likmes un ieturēšanas bāze, kā arī atvieglojumi var mainīties un kļūt jums neizdevīgi. Šeit sniegtā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu (vai potenciālu piedāvājumu) attiecībā uz jebkāda pensiju plāna izvēli, ieguldījuma veikšanu vai līdzdalību konkrētā ieguldīšanas stratēģijā. Luminor neatbild par zaudējumiem, kas radušies ieguldījuma izvietošanas un/vai šeit norādītās informācijas izmantošanas vai interpretācijas rezultātā.

Pensiju plānu prospektus, kā arī citu informāciju par pensiju plāniem un līdzekļu pārvaldītāju var saņemt Luminor majas lapā luminor.lv/pensijas, kā arī:
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļās
• pie līdzekļu pārvaldītāja Luminor Asset Management IPAS, Skanstes ielā 12, Rīgā
• pie līdzekļu turētāja Luminor Bank AS Latvijas filiāle un tās Klientu apkalpošanas centros, tālr. +371 67 17 1880