Korporatīvie notikumi | Luminor

(Corporate Actions)

Bonusi (Bonus Issues)

Papildu akcijas tiek piešķirtas Ex-datumā (Ex-date).

Kapitāla pieauguma sadale (Capital Gain Distribution)

Naudas maksājums tiek izmaksāts Ex-datumā (Ex-date).

Dividenžu izmaksa

Plānotā dividenžu izmaksa tiek veikta Samaksas datumā (Pay Date), balstoties uz turējumiem  vienu dienu pirms Ex-datum (Ex-date).

Dividenžu maksājumi no akciju pozīcijām tiks ieskaitīti klienta kontā, ieturot piemērojamos standarta akciju ienākuma nodokļus.

Luminor Bank šobrīd nepiedāvā atšķirīgu ienākuma nodokļa ieturēšanu, kas pamatotos uz dzīvesvietu vai juridisko statusu.

Mēs iesakām lietot mūsu partneru GlobeTax pakalpojumus, lai saņemtu atvieglotu nodokļa likmi ASV vērtspapīriem.

Atvērto rīkojumu dzēšana korporatīvi notikumu rezultātā (Deletion of Open Orders as a Result of Corporate Actions)

Daži korporatīvo notikumu veidi automātiski dzēš atvērtos rīkojumus. Rīkojuma dzēšana notiek vienu darba dienu pirms korporatīvā notikuma spēkā stāšanās dienas (Ex-date).

Zemāk Jūs atradīsiet sīkāk izklāstītus noteikumus:

Notikuma veids Rīkojumu nekad nedzēš Rīkojumu vienmēr dzēš Noteikumu skat. zemāk
Atpirkšanas (tendera) piedāvājumi x    
Akciju sadalīšana   x  
Akciju konsolidēšana   x  
Bonusu izmaksa   x  
Obligātās apvienošanās   x  
Atdalīšanās (Spin Offs)   x  
Akciju koda (ticker) izmaiņas   x  
Akciju izslēgšana no kotēšanas saraksta   x  
Dividendes naudā     x
Dividendes akcijās     x
Izvēles dividendes     x
Tiesību jautājumi     x

Attiecībā uz dividendēm un tiesību jautājumiem visi atvērtie rīkojumi par konkrēto instrumentu tiks dzēsti, ja aprēķinātās tirgus cenas izmaiņas pārsniegs 20% sakarā ar korporatīvo notikumu.

Dividenžu izmaksas izvēle

Pēc noklusējuma dividendes tiek izmaksātas naudā. Tomēr klienti var izvēlēties saņemt dividendes akciju veidā. Šīs akcijas tiks piešķirtas dividenžu izmaksas dienā.

Dividenžu izmaksas izvēle korporatīvajiem notikumiem ar tirgojamiem kuponiem, tie tiks piešķirti ex-datumā (ex-date). Pēc noklusējuma maksājums tiek veikts papildus akciju veidā. Tomēr klienti var izvēlēties saņemt naudas maksājumu.

Dividenžu izmaksas izvēlēm klienti varēs pašrocīgi ievadīt regulāru instrukciju katra atsevišķa vērtspapīra līmenī.

Dividendžu reinvestēšamas plāni (DRIP)

Pēc noklusējuma dividendes tiek izmaksātas skaidrā naudā. Tomēr klienti var izvēlēties saņemt arī akcijas. Tiesības uz naudas izmaksu tiek iegrāmatotas samaksas dienā (pay date), balstotiet uz Ex-date vērtspapīru turējumiem.Tiesības uz akciju izmaksu tiek piešķirts tiklīdz reinvestēšanas likme tiks apstiprināta izmaksas dienā.

Dividenžu reinvestēšanai klienti varēs manuāli ievadīt regulāro maksājumu individuāla vērtspapīra līmenī.

Apmaiņas piedāvājums (Exchange offer)

Attiecībā uz apmaiņas piedāvājumiem, klenti, kuriem ir atvērta pozīcija portfelī, būs iespēja izvēlēties pirms izvēles beigu termiņa..

Kompensācija par daļu akciju (Fractional Compensation)

Akcijas daļa (fractional stock) ir mazāka par vienu pilnu akciju un var rasties korporatīvā notikuma rezultātā.

Kompensācija naudā tiek izmaksāta par šādām akciju daļām, un tas var būt piemērojams šādu korporatīvo notikumu rezultātā:

Likvidācija

Vērtspapīru turējumi likvidētā uzņēmumā tiks noņemti no Jūsu konta. Ienākumi no likvidācijas, ja tādi ir, tiks pievienoti kontam.

Apvienošanās un apvienošanās ar vēlēšanām (Mergers & Mergers with Elections)

Apvienošanās gadījumos ir dažādi norēķinu veidi:

  1. izmaksa skaidrā naudā (izmaksas datumā (Pay Date))
  2. izmaksa Akcijās (tiek izdalītas Ex-Datuma)
  3. izmaksa gan skaidrā naudā, gan Akcijās (samaksu un izdali veicot Ex-datumā)

Klientam ir iespēja izvēlēties izmaksas veidu pirms termiņa gadījumā, ja notiek apvienošanās ar vēlēšanām (Merger with Election).

Jaunas pozīcijas tiešsaistē netirgotos instrumentos

Dažreiz korporatīvais notikums ir saistīts ar instrumentu, kas netiek tirgots tiešsaistē ar DNB Trade.

Šādos gadījumos norēķinu kārtība ir šāda:

Pozīcijas jaunajos instrumentos, kas netiek tirgoti tiešsaistē un atveras sakarā ar korporatīvo notikumu, tiek iegrāmatotas klienta kontā. Informācija par šīm pozīcijām tiek attēlota tirdzniecības platformā atskaišu nolūkos, bet operāciju veikšana ar šiem instrumentiem nav iespējama.

Prioritātes noteikumi (Priority Issue)

Klientiem, kuriem pieder akcijas Ex-date datumā, tiks piešķirta iespēja pieteikties jaunām akcijām. Piedāvājums iegādāties jaunas akciju daļas nav nododams tālāk.

Tiesību piedāvājums (Right Issues)

Klienti, kuriem ir Akcijas, kā uzņēmumu akcionāri iegūst zināmas tiesības, piem., uz jaunu akciju saņemšanu, un var izvēlēties pārdot šīs tiesības vai pieteikties uz jauno Akciju izlaidumu. Šādā gadījumā, ja Luminor Bank līdz noteiktajam atbildes termiņam no klienta nesaņems atbildi, Banka, ja tas būs iespējams, pārdos tiesības izpirkt jauno Akciju emisiju, klienta vārdā.

Ja uzņēmums nav atļāvis pārdot tiesības parakstīties uz Akcijām un klients savas tiesības neizmanto, tās zaudē juridisko spēku un ekonomisko vērtību.

Ienākumus no veiksmīgas tiesību pārdošanas Luminor Bank pārskaitīs klientam, atskaitot standarta komisijas maksu. Veicot patstāvīgu tiesību pārdošanu, Bankas mērķis ir pasargāt klientu no šo tiesību vērtības pazaudēšanas, kas radīsies sakarā ar tiesību juridiskā spēka zaudēšanu.  

Akciju prēmijas (Share Premiums)

Naudas maksājums tiek piešķirts Ex-date datumā par izmaksas dienas vērtību.

Īpašie korporatīvie notikumi

Daži korporatīvie notikumi var būt netipiski un neietilpt iepriekš minētajos aprakstos.

Šādos gadījumos Lumininor Bank vienmēr darbosies klientu interesēs tādā apmērā, kāds būs iespējams saskaņā ar piemērojamām procedūrām.

Dividendes akciju formā

Papildu akcijas tiek piešķirtas Ex-datumā (Ex-date) par to vērtību, kāda tā ir izmaksas dienā.

Akciju sadalīšana / Akciju konsodilācija (Stock Splits / Reverse Stock Splits)

Akciju pozīcijas tiek atjaunotas Ex-datumā (Ex-date).

Nodokļi un nodevas par koporatīvo notikumu

Ar nodokļiem un nodevām var tikt aplikti ne tikai tādi korporatīvie notikumi kā dividendes naudā, bet arī piemēroti nodokļi par dividendēm akcijās vai nodokļi par uzņēmuma apvienošanos.

Ja tiek piemēroti šādi nodokļi un nodevas, Luminor Bank par atbilstošo summu attiecīgi debetēs klienta kontu.

Atpirkšanas piedāvājumi (Tender Offers)

Klientiem, kuri savā portfelī tur Akcijas, ir iespēja piedalīties atpirkšanās (tenderos).

Tiesības iegādāties akcijas (Warrant exercise)

Klientiem, kuriem ir tiesības iegādāties akcijas, būs iespēja izmantot tiesības pirms beigu termiņa. Tiesības, kuras nav pārdotas vai izmantotas, izteicēs bez vērtības.


<< Luminor Trade