Paziņojums par ilgtspējības risku integrēšanu Luminor Asset Management IPAS pārvaldīto pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānu un pensiju 3.līmeņa pensiju plānu ieguldīšanas procesā.

Ilgtspējības faktori, kurus mēs ņemam vērā ieguldījumu procesā, ir vides aizsardzības, sociālie un darbinieku jautājumi, cilvēktiesību ievērošanas, pretkorupcijas un pret kukuļošanas jautājumi. 

Lai mūsu ieguldījumu portfeļos tiktu iestrādāti ilgtspējības faktori, mēs klasificējam ieguldījumus divās grupās: individuālie finanšu instrumenti un kolektīvie ieguldījumu fondi.

Attiecībā uz individuāliem finanšu instrumentiem, šādi uzņēmumi ir izslēgti no mūsu ieguldījumu un finansēšanas jomas: 

Attiecībā uz kolektīvajiem ieguldījumu fondiem mēs ieguldām tikai tādos finanšu instrumentos, kurus emitējuši ieguldījumu pārvaldnieki, kas parakstījuši Apvienoto Nāciju Organizācijas Atbildīgu ieguldījumu principus (UN PRI). Veicot ieguldījumus alternatīvos ieguldījumu fondos, ieguldījumu uzticamības pārbaudes procesā mēs arī tiecamies ievērot UN PRI principus.
 
Ilgtspējības risku iespējamās ietekmes uz ieguldījumu atdevi novērtējums
 
Mēs uzskatām, ka kāds vides, sociāla vai pārvaldības notikums vai kādu apstākļu iestāšanās var izraisīt faktisku vai potenciālu būtisku negatīvu ietekmi uz ieguldījumu vērtību mūsu pārvaldītajos ieguldījumu un pensiju plānos. 

Empīriskie un akadēmiskie pētījumi rāda, ka ilgtspējības faktoru pakļautība riskiem atstāj ietekmi uz finanšu aktīvu riska un ienesīguma rādītājiem, piemēram:

Kopumā, rēķināšanās ar ilgtspējības risku ieguldījumu procesā ir ļoti svarīgs faktors augstas un ilgtspējīgas ilgtermiņa peļņas nodrošināšanai.