Paziņojums par ilgtspējības risku integrēšanu Luminor Asset Management IPAS pārvaldīto pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānu un pensiju 3.līmeņa pensiju plānu ieguldīšanas procesā.

Ilgtspējības faktori, kurus mēs ņemam vērā ieguldījumu procesā, ir vides aizsardzības, sociālie un darbinieku jautājumi, cilvēktiesību ievērošanas, pretkorupcijas un pret kukuļošanas jautājumi. 

Lai mūsu ieguldījumu portfeļos tiktu iestrādāti ilgtspējības faktori, mēs klasificējam ieguldījumus divās grupās: individuālie finanšu instrumenti un kolektīvie ieguldījumu fondi.

Šādi uzņēmumi ir izslēgti no mūsu tiešajiem ieguldījumiem un finansēšanas:

 • uzņēmumi, kas ir iesaistīti tāda veida preču ražošanā vai tirdzniecībā, vai darbībā, kas tiek uzskatīta par nelikumīgu saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, vai starptautiskām konvencijām, vai ir pakļauti starptautiskiem aizliegumiem;
 • uzņēmumi, kas pakļauti ANO, ES, Apvienotās Karalistes Kases, ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja, kā arī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tiesību aktos noteiktajām sankcijām; 
 • uzņēmumi, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir iesaistīti finanšu noziegumos vai citās nelikumīgās darbībās (piemēram, cilvēku tirdzniecība, kontrabanda, izspiešana, savvaļas dzīvnieku tirdzniecība, ieroču un munīcijas nelikumīga izplatīšana, masu iznīcināšanas ieroču, narkotiku izplatīšana, korupcija, izvairīšanās no nodokļu nomaksas), vai tie darbojas bez nepieciešamās licences pašu uzņēmumu vai Luminor jurisdikcijā;
 • uzņēmumi, kas saistīti ar terorisma finansēšanu (piemēram, ārvalstu kaujinieki, darbības kara zonās, līdzekļu vākšana, izmantojot kolektīvās finansēšanas platformas mērķiem, par kuriem varētu būt aizdomas, ka tie ir saistīti ar terorisma darbības finansēšanu utt.);
 • uzņēmumi, kas ir saistīti ar tādu ieroču ražošanu, kuru lietošana pārkāpj humanitāros pamatprincipus;
 • uzņēmumi, kas ražo e-cigaretes un/vai tabaku, vai pornogrāfiju.

Turklāt, mēs izslēdzam no mūsu nākotnes tiešajiem ieguldījumiem un finansēšanas uzņēmumus, ja tie darbojas sekojošās ar vidi saistītās jomās:

 • jaunas jaudas izveide ogļu elektroenerģijas ražošanai un/vai termiskai ogļu ieguvei, un/vai naftas un degslānekļa ieguvei; 
 • ozona slāni noārdošu vielu ražošana vai tirdzniecība1;  
 • noturīgu organisko piesārņotāju ražošana, izmantošana vai tirdzniecība2;  
 • savvaļas dzīvnieku tirdzniecība vai savvaļas dzīvnieku izcelsmes produktu ražošana vai tirdzniecība, ko regulē CITES3
 • atkritumu pārrobežu pārvietošana, kas aizliegta saskaņā ar starptautiskajām publiskajām tiesībām4

Attiecībā uz kolektīvajiem ieguldījumu fondiem mēs ieguldām tikai tādos finanšu instrumentos, kurus emitējuši ieguldījumu pārvaldnieki, kas parakstījuši Apvienoto Nāciju Organizācijas Atbildīgu ieguldījumu principus (UN PRI). Veicot ieguldījumus alternatīvos ieguldījumu fondos, ieguldījumu uzticamības pārbaudes procesā mēs arī tiecamies ievērot UN PRI principus.
 
Ilgtspējības risku iespējamās ietekmes uz ieguldījumu atdevi novērtējums
 
Mēs uzskatām, ka kāds vides, sociāla vai pārvaldības notikums vai kādu apstākļu iestāšanās var izraisīt faktisku vai potenciālu būtisku negatīvu ietekmi uz ieguldījumu vērtību mūsu pārvaldītajos ieguldījumu un pensiju plānos. 

Empīriskie un akadēmiskie pētījumi rāda, ka ilgtspējības faktoru pakļautība riskiem atstāj ietekmi uz finanšu aktīvu riska un ienesīguma rādītājiem, piemēram:

 • to uzņēmumu akciju cenas, kuru ESG (vides, sociālās un pārvaldības) reitings ir zems, uzrāda lielāku svārstīgumu, salīdzinot ar uzņēmumiem, kuriem ir augsts ESG reitings;;
 • uzņēmumiem, kas atrodas sliktākajā ESG punktu kvintilē, ir lielākas peļņas svārstības, un tie ir mazāk rentabli, salīdzinot ar labāko kvintili;
 • pastāv pozitīva ietekme uz riska-ienesīguma attiecību, izmantojot ESG skrīninga pieeju dažādos tirgos, portfeļiem uzrādot lielāku ienesīgumu un zemāku lielu cenu svārstību risku, nemazinot diversifikācijas potenciālu, neskatoties uz uzņēmumu skaita samazināšanos;
 • korporatīvo obligāciju tirgos - ESG raksturlielumu izmantošana papildus tradicionālajiem finanšu datiem var dot pievienoto vērtību, gan uzlabojot ienesīgumu, gan samazinot ienesīguma svārstīgumu.

Kopumā, rēķināšanās ar ilgtspējības risku ieguldījumu procesā ir ļoti svarīgs faktors augstas un ilgtspējīgas ilgtermiņa peļņas nodrošināšanai.

1 Ozona slāni noārdošās vielas (ODS): Ķīmiski savienojumi, kas reaģē ar stratosfēras ozonu un noārda to, kā rezultātā veidojas plaši izplatīti “ozona caurumi”. Monreālas protokolā par ozona slāni noārdošām vielām ir norādīti ODS un to samazināšanas un pakāpeniskas lietošanas izbeigšanas datumi. Monreālas protokolā regulēto ķīmisko savienojumu saraksts, kurā iekļauti aerosoli, dzesēšanas vielas, putu veidotājas vielas, šķīdinātāji un ugunsdrošības vielas, kā arī sīkāka informācija par parakstītājvalstīm un pakāpeniskas lietošanas izbeigšanas datumi, ir pieejams Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmā.
2 Atsauces dokuments: Stokholmas konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP), kas grozīta 2009. gadā.
3 CITES: Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām. CITES uzskaitīto sugu saraksts ir pieejams CITES sekretariātā.
4 Atsauces dokumenti: Bāzeles Konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu; Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem; un ESAO Padomes lēmums C(2001)107/FINAL, ar ko pārskata Lēmumu C(92)39/FINAL par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli.

Indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne