3.pensiju līmenis

Ir vērts! Uzkrāj pensiju 3. līmenī

Ir vērts! Uzkrāj pensiju 3. līmenī

 • Tikai ar uzkrājumu pensiju 1. un 2. līmenī nepietiks, lai saglabātu esošo dzīves līmeni
 • Finanšu tirgu lejupslīdes laiks ir labs brīdis, kad pensiju plānu daļas var iegādāties par lētāku cenu
 • Iespēja saņemt 20% IIN atmaksu par veiktajām iemaksām*
 • Veicini pārmaiņas, uzkrājot Luminor indeksu pensiju plānā Ilgtspējīgā nākotne

20 % atmaksa par veiktajām iemaksām*

Saņem uzkrājumu no 55 gadu vecuma

Uzkrātais kapitāls ir mantojams

Iemaksu biežumu un apjomu nosaki pats. Stabils ilgtermiņa ienesīgums**

Iespēja uzkrāt Indeksu pensiju plānā Ilgstpējīgā nākotne

Kādēļ uzkrāt 3.pensiju līmenī? Uzzini vairāk par aktuālo finanšu tirgos

Ar ko ir saistīts kritums finanšu tirgos un kādas ir prognozes?

Iebrukums Ukrainā ir nesis neaptveramus zaudējumus ukraiņiem un ievērojami palielinājis ģeopolitisko neskaidrību visā pasaulē. Tas ietekmējis arī ekonomiku.

Kopš militārā konflikta sākuma, finanšu tirgi visā pasaulē ir reaģējuši negatīvi – ar izpārdošanu akciju tirgos un strauju naftas un citu izejvielu cenu kāpumu. Rietumi soda Krievijas militāro darbību, ieviešot sankcijas un tirdzniecības ierobežojumus. Karam turpinoties, preču un pakalpojumu cenas turpina paaugstināties, centrālās bankas ir spiestas paaugstināt procentu likmes.

Augsti inflācijas rādītāji un ar to saistītā centrālo banku likmju celšana rada bažas par iespējamu ekonomiskās izaugsmes bremzēšanos un tas ir veicinājis paaugstinātas svārstības gan akciju, gan obligāciju tirgos. Tas, cik ilgi turpināsies šīs svārstības, lielā mērā būs atkarīgs no tuvāko mēnešu inflācijas un ekonomiskās izaugsmes indikatoru rādījumiem, jo finanšu tirgus dalībnieki gaida pagriezienu inflācijas pieauguma dinamikā. Augstākā inflācijas punkta sasniegšana ļautu ar lielāku pārliecību iecenot sagaidāmo procentu likmju pieaugumu un tā ietekmi uz ekonomiskās izaugsmes prognozēm. Samazinoties nenoteiktībai, finanšu tirgus dalībniekiem ir vieglāk aplēst aktīvu patieso vērtību un svārstības finanšu tirgos parasti samazinās.

Kāda ir Luminor rīcība, reaģējot uz notiekošo finanšu tirgos?

Ieguldījumi Luminor pensiju plānos ir plaši diversificēti pa reģioniem un nozarēm. Luminor pensiju plānu ieguldījumu stratēģijas galvenais mērķis ir ilgtermiņa ilgtspējīga atdeve (ienesīgums), taču īstermiņa svārstīgums un periodiski tirgus satricinājumi ir neizbēgami.

Ir svarīgi saprast, ka īstermiņa negatīvas vērtības svārstības ir normālas un ir ieguldījumu procesa neatņemama sastāvdaļa.

Luminor Ieguldījumu pārvaldes komanda kopš gada sākuma ir samazinājusi ieguldījumu portfeļu risku. Tas galvenokārt tika darīts, lai izvairītos no negatīvās ietekmes, kādu, visticamāk, varētu atstāt stingrāka monetārā politika. Rezultātā mūsu kopējie akciju ieguldījumi ir bijuši nedaudz mazāki nekā stratēģijā noteikts un daļu akciju ieguldījumu esam novirzījuši uz stabilākām nozarēm, kas nenoteiktos laikos parasti uzrāda relatīvi stabilāku sniegumu.

Mēs turpināsim sekot līdzi konflikta norisei, novērtēt iespējamās ekonomiskās sekas un attiecīgi pielāgot portfeļus. Tikmēr mēs ceram uz drīzu miera atjaunošanu Ukrainā.

Kādēļ šobrīd sākt krāt pensiju 3. līmenī?

Mums jāturpina domāt par savu nākotni un labklājību, kad būsim beiguši aktīvās darba gaitas. Uzkrājumi pensiju 3.līmenī ir ilgtermiņa uzkrājumi un tie jāveido, balstoties uz ilgtermiņa redzējumu.

lgtermiņa uzkrājumi ar regulārām iemaksām gan finanšu tirgu lejupslīdes, gan augšupejas periodos, ir ieguldījumu veids, kas samazina finanšu tirgu svārstību ietekmi. Šāds uzkrāšanas veids ir ierasta prakse pensiju uzkrājumiem, jo rezultātā nodrošina kapitāla pieaugumu, neitralizējot īstermiņa svārstības. Pozitīvam rezultātam svarīgi saglabāt iemaksu biežumu un apmēru.

Finanšu tirgu lejupslīdes laiks ilgtermiņa uzkrājumiem ar regulārām iemaksām ir arī labs brīdis, kad pensiju plānu daļas var iegādāties par lētāku cenu.

Un, protams, nedrīkst aizmirst par lielu priekšrocību papildpensijas uzkrājumiem – pensiju 3.līmeņa dalībnieki katru gadu var atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli 20 % apmērā no veiktajām iemaksām papildpensijas uzkrājumā (paša vai laulātā veiktām), kas nepārsniedz 10 % no bruto algas (kopā ar dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmijām), bet ne vairāk kā 4 000 EUR.

Vai un kādēļ šobrīd turpināt iemaksas, ja uzkrājumam patreiz ir nevis peļņa, bet zaudējumi?

«Zaudējumi» ir reāli zaudējumi brīdī, kad līdzekļi tiek izņemti (pensiju plāna daļas pārdotas). Augstākam ilgtermiņa rezultātam ir svarīgi saglabāt iemaksu biežumu un apmēru (vai pat palielināt), finanšu tirgu lejupslīdes laikā iegādājoties l vērtspapīrus, kad to cenas ir samazinājušās. Finanšu tirgi tāpat kā ekonomika ir cikliski – pēc recesijas seko augšupeja un ilgtermiņā ekonomiskā izaugsme ir ar pozitīvu tendenci. Finanšu tirgi lielā mērā atspoguļo globālās ekonomikas izaugsmi un kā to apliecina vēsturiskie dati, ilgtermiņā ieguldījumi sniedz pozitītvu atdevi.

Ja man ir 55+ gadi, vai drošāk šobrīd ir izbeigt papildpensijas uzkrājuma veidošanu un izņemt līdzekļus, lai pasargātu sevi no lielākiem zaudējumiem?

Pirmkārt, ir jānovērtē, vai tuvākajā laikā šie līdzekļi būs nepieciešami. Ja ir iespēja turpināt uzkrājuma veidošanu, šobrīd tas būtu atbilstošākais lēmums.

Īstermiņa negatīvas vērtības svārstības ir normālas un ir ieguldījumu procesa neatņemama sastāvdaļa, jo arī globālās ekonomikas izaugsme ir cikliska – augšupejas un recesijas periodi nomaina viens otru, bet ilgtermiņā izaugsme ir ar pozitīvu tendenci.

Luminor pensiju fonda aktīvu pārvaldnieki turpinās uzraudzīt konflikta rezultātā radušos situāciju, izvērtēs iespējamās ekonomiskās sekas un attiecīgi pielāgos mūsu portfeļus.

Kāda ieguldījumu stratēģija šobrīd ir vispiemērotākā – labāk izvēlēties konservatīvāku pensiju plānu?

Neatkarīgi no situācijas finanšu tirgos, ļoti svarīgi, lai pensiju ieguldījumu stratēģija atbilstu plānotajam uzkrājuma periodam:

 • Ja plānotais uzkrājuma periods ir vēl vismaz 10 gadi – pensiju plāna aktīvu vērtībai ir pietiekami daudz laika, lai atgūtos no krituma un radītu pozitīvu uzkrātā kapitāla pieaugumu. Piemērotākie pensiju plāni šādā gadījumā būtu Luminor indeksu pensiju plāns Ilgtspējā nākotne, kur līdz 100 % aktīvu tiek ieguldīti indeksu fondos ar augstiem ilgtspējas (ESG) standartiem, vai Luminor Progresīvais pensiju plāns, kur akciju fondos tiek ieguldīti līdz 75 % no plāna aktīviem.
 • Ja plānotais uzkrājuma periods ir īsāks par 10 gadiem – ir vērts apsvērt iespēju mainīt ieguldīju stratēģiju uz mazāk riskantu – izvēlēties plānus ar zemāku ieguldījumu īpatsvaru akciju fondos. Piemēram, veidot uzkrājumu, kombinējot Luminor Progresīvo pensiju plānu ar Luminor Sabalansēto ieguldījumu plānu, tādejādi samazinot īpatsvaru ieguldījumiem akciju fondos līdz 50 %. Svarīgi atcerēties, ka mazāk riskantos plānos līdzekļu pieaugums ir lēnāks, tomēr īstermiņā drošāks.
Pieņemot lēmumu par atbilstošākās ieguldījumu stratēģijas izvēli, ļoti rūpīgi ir jāizvērtē visi ietekmējošie faktori.

Izvēlies sev piemērotāko uzkrājuma stratēģiju

Ieguldījumu termiņš* Akciju īpatsvars** Pensiju plāns / stratēģija***
15 gadi un vairāk Līdz 100 % Indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne
No 10 līdz 15 gadiem Līdz 75 % Progresīvais pensiju plāns
No 5 līdz 10 gadiem Līdz 50 % 50% Sabalansētais pensiju plāns + 50% Progresīvais pensiju plāns
Mazāk kā 5 gadi Līdz 25 % Sabalansētais pensiju plāns

* Ieguldījuma termiņš ir laika periods, kāds tiek plānots uzkrājuma pensijas 3. līmenī veikšanai. Minimālais termiņš uzkrājuma veidošanai ir 55 gadu vecuma sasniegšanas brīdis. Pēc 55 gadu vecuma sasniegšanas ieguldījumu veikšanu var turpināt un noteikt sev vēlamo uzkrājuma izņemšanas laiku.
** Akciju īpatsvars - maksimālais limits pensiju plānā iemaksāto līdzekļu ieguldīšanai kapitāla vērtspapīros - uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos.
*** Tu vari izvēlēties veikt iemaksas vienā vai vairākos pensiju plānos atkarībā no sava ieguldījumu termiņa un tam piemērotākā akciju īpatsvara.

Izvēlies piemērotāko pensiju plānu:

Indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne

 • Plāns uzkrājumiem ar termiņu 15 un vairāk gadiem
 • Līdz 100% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti akciju indeksu fondos
 • Indeksu pensiju plāns, kas iegulda tikai indeksa fondos ar augstāko ilgtspējas (ESG) reitingu
Uzzini vairāk par indeksu pensiju plānu Ilgtspējīgā nākotne

Luminor Progresīvais pensiju plāns

 • Plāns uzkrājumiem ar termiņu virs 10 gadiem
 • Līdz 75% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti akcijās
 • Plāns iegulda gan starptautiskos finanšu tirgos, gan Latvijas finanšu instrumentos

Luminor Sabalansētais pensiju plāns

 • Plāns uzkrājumiem ar termiņu zem 10 gadiem
 • Līdz 25% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti akcijās
 • Plāns iegulda gan starptautiskos finanšu tirgos, gan Latvijas finanšu instrumentos

Pensiju plānu rezultāti

Noderīgas saites

Pensiju plānu pieteikumi
Par iemaksu veikšanu pensiju plānos
Pensiju plānu iemaksu konti un rekvizīti
Cenrādis
Pamatinformācija pensiju plānu dalībniekiem

Luminor Pensiju 3. līmeņa plānus administrē Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS, reģ. Nr. 40103331798, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, pārvalda Luminor Asset Management IPAS, reģ. nr. 40003699053, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Līdzekļu turētājbanka ir Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. nr. 40203154352. Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS uzraugošā institūcija ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
Atruna
Pirms izvēlies konkrētu pensiju plānu, apsver šādus riskus:
• Jo lielāki plāna ieguldījumi tiek veikti akcijās un citos akcijām pielīdzināmos instrumentos, jo lielāks ir ienākumu svārstību risks (gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā);
• Konkrēta pensiju plāna vēsturiskie rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē;
• Izvēlies pensiju plānu ar aktīvu ieguldījumu stratēģiju tikai tad, ja saproti ar to saistītos riskus un finansiāli spēj tos uzņemties;
• Jo tuvāks pensijas vecums, jo konservatīvāks pensiju plāns būs vislabākā izvēle.
Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS (turpmāk – Pensiju fonds) saskaņā ar Privāto pensiju fondu likuma 29. panta (7) daļu informē, ka Pensiju fonda vārdā iesaistīšanās politiku īsteno un balsstiesības izmanto līdzekļu pārvaldītājs – Luminor Asset Management IPAS, kura iesaistīšanās politika pieejama šeit.