Akcijas “Lieto SMART-ID un laimē viedtālruni” noteikumi | Luminor
1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS UN AKCIJAS ORGANIZATORS

1.1. Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas nr. 40203154352, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013.

2. AKCIJAS NORISES LAIKS

2.1. Reģistrācijas periods ir no 2019. gada 7. maija līdz 2019. gada 22. septembrim plkst. 23.59; 

2.2. Akcijas balvas tiks izsniegtas līdz 2019. gada 31. oktobrim plkst. 17.00.

3. BALVU FONDS

3.1. Akcijas balvu fondu veido 20 (divdesmit) “Samsung Galaxy A50” mobilie tālruņi.

4. DALĪBAS NOTEIKUMI

4.1. Ikviena fiziska persona, kas atbilst zemāk minētajiem nosacījumiem, var piedal īties akcijā (turpmāk – Dalībnieks): 4.1.1. klients, kurš parakstījis pakalpojumu sniegšanas līgumu ar Luminor Bank AS Latvijas filiāli, kuram ir aktīvs norēķinu konts un aktīva Luminor|DNB internetbanka; 
4.1.2. Dalībnieka vecums, reģistrējoties akcijai, ir vismaz 18 (astoņpadsmit) gadi;
4.1.3. persona reģistrējas dalībai www.luminor.lv pirms balvu izlozes 4.1.4. reģistrējot savu dalību akcijā, persona piekrīt šiem noteikumiem un personas datu apstrādes noteikumiem.

4.2. Lai piedalītos akcijā un balvu izlozē: 4.2.1. Dalībniekam nepieciešams pieslēgt savai viedierīcei bezmaksas Smart-ID lietotni, kas ir pieejama App Store iOS lietotājiem un Google Play Android lietotājiem;
4.2.2. vismaz vienreiz autentificēties Luminor|DNB internetbankā ar savu Smart-ID kontu; 
4.2.3. reģistrēties www.luminor.lv, izmantojot savu internetbankas profilu Smart-ID autorizācijas laikā, 2.1. punktā norādītajā periodā; 
4.2.4. lai piedalītos akcijā, Dalībniekiem ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, piekrītot šiem noteikumiem un personas datu apstrādes noteikumiem.

5. BALVU IZLOZES GRAFIKS UN UZVARĒTĀJU APZINĀŠANA

5.1. Katru nedēļu balvas izlozē tiek noteikts 1 (viens) 3.1. punktā minētās balvas ieguvējs.  

5.2. Uzvarētāji tiek noteikti katru otrdienu no nosacījumiem atbilstošo Dalībnieku vidus, kuri reģistrējušies akcijai laikā līdz  iepriekšējās nedēļas svētdienai (ieskaitot) pirms attiecīgās balvas izlozes.   

5.3. Ikviens Dalībnieks akcijas laikā var iegūt tikai vienu balvu.

6. BALVAS SAŅEMŠANA

6.1. Uzvarētāji tiek informēti par balvu, zvanot uz numuru, kas norādīts, reģistrējoties akcijai. 

6.2. Lai saņemtu iegūto balvu, uzvarētājam ir jāsazinās ar Luminor Bank AS Latvijas filiāli līdz 2019. gada 30. septembrim plkst. 17.00, atbildot uz bankas zvanu, zvanot uz 1880 vai rakstot uz info@luminor.lv, lai vienotos par balvas saņemšanas laiku un vietu kādā no Luminor Bank AS Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centriem.  

6.3. Vēlākais iespējamais balvas saņemšanas datums ir 2019. gada 31. oktobris. Ja uzvarētājs nesaņem balvu līdz 2019. gada 31. oktobrim (ieskaitot), balva netiek izsniegta.

6.4. Viedtālruņi tiek izsniegti ar ražotāja piešķirtu divu gadu garantiju, kas stājas spēkā dienā, kad prece tiek izsniegta patērētājam, ievērojot ražotāja garantijas dokumentā minētos garantijas noteikumus.  

6.5. Balvas saņemšanai uzvarētājs iesniedz pasi vai personas ID karti un paraksta elektronisku apliecinājumu par balvas saņemšanu. Lai parakstītu apliecinājumu, klients autentificējas elektroniski, izmantojot Smart-ID kontu.  

6.6. Ja uzvarētājs nesazinās ar Luminor Bank AS Latvijas filiāli līdz 2019. gada 30. septembrim plkst. 17.00 un nevienojas par balvas saņemšanu, balva netiek izsniegta.

6.7. Balva netiek izsniegta citu produktu, preču, pakalpojumu vai naudas izteiksmē un netiek nosūtīta pa pastu. 

6.8. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Luminor Bank AS Latvijas filiāle aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli no balvas, kas tiek izsniegta privātpersonai, iemaksā iedzīvotāju ienākumu nodokli valsts budžetā un iesniedz informāciju par privātpersonai izmaksāto summu Valsts ieņēmumu dienestam likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā termiņā un kārtībā, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas pieņemti uz šī likuma pamata.   

7. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANA

7.1. Dalībnieki var iesniegt sūdzības par akcijas norisi līdz 2019. gada 7. oktobrim, iesniedzot rakstisku pretenziju Luminor Bank AS Latvijas filiālei Skanstes ielā 12, Rīgā, LV-1013. 

7.2. Ikviena sūdzība tiks izskatīta, nodrošinot rakstisku atbildi 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Dalībnieka sūdzības saņemšanas.

7.3. Ne akcijas organizētājs, ne citas akcijā iesaistītās puses neatbild par Dalībnieka izdevumiem un/vai zaudējumiem saistībā ar balvas saņemšanu un/vai izmantošanu, kā arī par sekām, kas radušās pēc balvas saņemšanas.  

8. DALĪBAS AIZLIEGUMS

8.1. Luminor Bank AS un Luminor grupas, kā arī tās tieši vai netieši kontrolēto juridisko personu darbinieki nedrīkst piedalīties akcijā.   

8.2. Ja akcijas laikā tiks noskaidrots, ka uzvarētājam nav bijis tiesību piedalīties akcijā, cits uzvarētājs tiek noteikts no atlikušo Dalībnieku vidus 5 (piecu) darba dienu laikā. 

9. PERSONAS DATU APSTRĀDE

9.1. Dalībnieks apzinās, ka viņa personas dati, kas minēti šo noteikumu 9.2. punktā, tiks apstrādāti Dalībnieka identifikācijas nolūkā, lai pārbaudītu Dalībnieka tiesības piedalīties akcijā, akcijas uzvarētāja noteikšanā (apstrādes tiesiskais pamats - Vispārīgās Datu aizsardzības regulas 6 (1)(b) pants) un uzvaras gadījumā ar uzvarētāja piekrišanu (apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās Datu aizsardzības regulas 6 (1)(a) punkts) publicētu uzvarētāja fotogrāfijas un uzvarētāja vārdu mājaslapā www.luminor.lv un Luminor sociālo tīklu kontos.

9.2. Veicot balvu izlozi, Luminor Bank AS Latvijas filiāle apstrādā šādus personas datus:  9.2.1. informācija par Smart-ID izmantošanu tiks apstrādāta, lai identificētu personas, kas drīkst piedalīties balvu izlozē, kā arī nodrošinātu izlozes norisi saskaņā ar noteikumiem; 
9.2.2. informācija, kas izmantota reģistrējoties un sniegta reģistrācijas gaitā, tiek izmantota saziņai un izlozes dalībnieku identificēšanai;
9.2.3. balvas iegūšanas gadījumā uzvarētāja e-pasta adrese tiek izmantota, lai nosūtītu apstiprinājumu par balvas saņemšanu.

9.3. Minētie personas dati un informācija par piedalīšanos izlozē šeit minētajiem mērķiem tiks uzglabāta līdz 2019. gada 31. oktobrim.

9.4. Personas datu apstrādes pārzinis ir Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas nr. 40203154352, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013.

9.5. Luminor Bank AS veic personas datu apstrādi atbilstoši Luminor Privātuma politikai, kas pieejama šeit: luminor.lv/privatuma-politika.

9.6. Ja jums rodas kādi jautājumi vai bažas par savu personas datu apstrādi Luminor vai jūs vēlaties izmantot savas tiesības, aicinām sazināties ar mums pa telefonu vai e-pastu, izmantojot kontaktinformāciju, kas pieejama šeit: luminor.lv/kontakti. Ar privātumu saistītos jautājumos iesakām sazināties ar datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu dataprotectionLV@luminorgroup.com.