Ienākošie maksājumi
Maksājumi EUR valūtā, kas saņemti no vienotās EUR maksājumu telpas dalībvalstīm (1)Bez maksas
Ienākošie SHA maksājumi (2)5,00 EUR
Ienakošie OUR maksājumi (3)Bez maksas

(1 ) Maksājumi, kas saņemti no vienotās EUR maksājumu telpas (SEPA) dalībvalstīm un kas atbilst SEPA prasībām. Pilns valstu saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas tīmekļa vietnē šeit.
(2) SHA — saņēmējs maksā saņēmējbankas un starpniekbanku komisijas maksas.
(3) OUR — saņēmējam netiek piemērotas nekādas komisijas maksas. Taču starpniekbankas var no pārskaitītās summas atskaitīt papildu maksas.