Termiņnoguldījuma konta apkalpošana
Termiņnoguldījuma darbības izbeigšana pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma (1)1% no pārskaitāmās Noguldījuma pamatsummas, min. 5,00 EUR

Noguldījumu gada procentu likmes iespējams apskatīt šeit.

(1) Klients nesaņem Uzkrātos procentus. Bankai ir tiesības ieturēt no Noguldījuma pamatsummas tos Uzkrātos procentus, kuri iepriekš izmaksāti Klientam.

Vairāk informācijas par Termiņnoguldījumu atrodama šeit.