Norēķinu kartes Visa Business Debit | Luminor
Debetkartes nodrošināšana (izgatavošana un apkalpošana)
PAKALPOJUMSCENACENA
Kartes konta valūtaEURUSD*
Kartes izgatavošanaEUR 10,00 jaunas kartes netiek izgatavotas
Kartes aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā)EUR 10,00 EUR 10,00
Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu**EUR 25,00EUR 25,00
Kartes piegāde Apkalpošanas vietā***EUR 5,00EUR 5,00
Kartes piegāde pa pastu
- Latvijas teritorijāBez maksasBez maksas
- Uz ārzemēmEUR 10,00EUR 10,00
PIN koda atgādinājumsEUR 1,00EUR 1,00
Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu****
- Visa Business DebitEUR 0,80 EUR 0,80

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
** Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5 stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā.
*** Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā
**** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša, samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota.

Darījumi ar karti
PAKALPOJUMSCENACENA
Kartes konta valūtaEURUSD*
Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un ārzemēs**
- Luminor Bank AS (Latvija), Luminor Bank AB (Lietuva) Luminor Bank AB (Igaunija) Bankomātos0,20% no darījuma summas, min. EUR 1,000,20% no darījuma summas, min. USD 1,50
- Pārējos bankomātos Latvijā un ārzemēs2,0% no darījuma summas, min. EUR 3.502,0% no darījuma summas, min. USD 4,00
Skaidras naudas iemaksa savos Kontos Luminor Bank AS Bankomātā ar Karti (arī ja iemaksai tiek izmantotas vairākas Kartes)
- līdz EUR 10 000,00 kalendārā mēneša laikāBez maksasBez maksas
- virs EUR 10 000,00 kalendārā mēneša laikā0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 10 000 (vai ekvivalents USD)0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 10 000 (vai ekvivalents USD)
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs***Bez maksasBez maksas
Valūtas maiņas uzcenojums****3,0% 3,0%

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
** Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos:
- Diennakts limits: Visa Business Debit Kartēm EUR 5 000,00.
- Limits 30 dienu periodā jebkuram Kartes veidam EUR 20 000,00.
- Limits skaidras naudas izņemšanai no Bankomātiem, kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju - EUR 350,00 diennaktī.
- Ja Kartes konta valūta nav euro, tad šajā nodaļā norādītie limiti skaidras naudas izņemšanas Bankomātos katra attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti Kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
*** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī.
**** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas piemērojams ar Karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta valūtas.

Informācija par kartes darījumiem
PAKALPOJUMSCENACENA
Kartes konta valūtaEURUSD*
SMS infoEUR 0,09 par katru SMS īsziņuEUR 0,09 par katru SMS īsziņu
Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos
- Luminor Bank AS (Latvija) BankomātosBez maksasBez maksas
- citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)EUR 0,50USD 0,60

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.

Citi pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENACENA
Kartes konta valūtaEURUSD*
Procenti par neatļautu debeta atlikumu36% gadā36% gadā
Standarta skaidras naudas izņemšanas un pirkumu limitu palielināšanaEUR 5,00EUR 5,00
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotājaEUR 15,00 EUR 15,00
Slēgto karšu Kontu uzturēšana (Komisijas maksu Banka ietur, sākot ar nākamo gadu pēc klienta rakstiska iesnieguma par Kartes slēgšanu saņemšanas, ja Kontā ir naudas līdzekļi)EUR 40,00 par gaduEUR 40,00 par gadu

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.