Garantijas
Garantijas izsniegšana:
- ja nodrošina ar finanšu ķīlu uz naudas līdzekļiem kontā/ termiņnoguldījumu100,00 EUR
- ja ir cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 150,00 EUR
Garantijas izmantošana:
- ja nodrošina ar finanšu ķīlu uz naudas līdzekļiem kontā/ termiņnoguldījumu1% gadā, min. 50,00 EUR
- ja ir cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 80,00 EUR
Garantijas izsniegšana pēc citas bankas pieprasījuma250,00 EUR un riska cena pēc vienošanās
Garantijas noteikumu grozījumi80,00 EUR
Steidzama garantijas / garantijas noteikumu grozījumu izsniegšana (1)100,00 EUR / 70,00 EUR
Garantijas anulēšana vai garantijas pieteikuma atsaukšana75,00 EUR
Garantijas projekta sagatavošana (piemērojama, ja garantija netiek izsniegta)80,00 EUR
Samaksas pieprasījuma apstrāde 0,25% no pieprasītās summas, min. 350,00 EUR
Citas bankas izsniegtas garantijas vai garantijas grozījumu paziņojums 85,00 EUR
Samaksas pieprasījuma apstrāde saskaņā ar citas bankas izsniegtu garantiju100,00 EUR
Citas bankas izsniegtas garantijas autentiskuma pārbaude (piemērojama, ja Banka nav paziņotāja banka)40,00 EUR
Izziņas vai informācijas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 75,00 EUR
SWIFT ziņojuma nosūtīšana 15,00 EUR
Dokumentu nosūtīšana ar kurjerpastuFaktiskās izmaksas
Līguma par garantiju izsniegšanu/līguma grozījumu noformēšanaPēc vienošanās

(1) Papildu maksa pie maksas par garantijas /garantijas noteikumu izmaiņu izsniegšanu. Steidzama garantijas vai garantijas izmaiņu izsniegšana tiek veikta vienas darba dienas laikā no pareizi aizpildīta un parakstīta pieteikuma iesniegšanas brīža bankā. Iesniedzot pieteikumu, jābūt izpildītiem visiem priekšnoteikumiem garantijas vai tās izmaiņu izsniegšanai.

Vairāk informācijas par Garantijām atrodama šeit.