Aizpildot šo pieteikuma formu, apliecinu Luminor Bank AS, kuru pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle (turpmāk – Banka), ka šajā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos minētā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza. Apzinos, ka šī pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros Banka un tie personas datu apstrādātāji, kas iesaistīti attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanā, veiks personas datu apstrādi.

Aizpildot šo pieteikuma formu, apstiprinu, ka esmu iepazinies ar personas datu apstrādes kārtību un noteikumiem, kas ir norādīti Luminor Privātuma politikā un Luminor Personas datu glabāšanas politikā, kas pēc pieprasījuma pieejama arī jebkurā Bankas klientu apkalpošanas vietā. Apliecinu, ka esmu informēts par personas datu apstrādes mērķiem un likumīgajiem pamatiem, personas datu apstrādātājiem un saņēmējiem, kā arī datu subjekta tiesību īstenošanu un attiecīgajiem terminiem un definīcijām, kas norādīti Luminor Privātuma politikā. Luminor Personas datu glabāšanas politikā ir norādīts laikposms, kurā personas dati tiks glabāti.

Apliecinu, ka to personu personas dati, kas ir norādīti šajā dokumentā un kas nav mani personas dati, ir iegūti likumīgi un ka man ir tiesības šos personas datus izpaust Bankai šī pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā. Apstiprinu un garantēju, ka šādas personas ir informētas par Bankas veiktu personas datu apstrādi un ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi. Apliecinu, ka šīs personas ir informētas par Luminor Privātuma politiku (luminor.lv/lv/privatuma-politika). Šī pakalpojuma izpildes ietvaros veiktās personas datu apstrādes pārzinis ir Banka. Luminor Datu apstrādes speciālists (dataprotectionLV@luminorgroup.com) pēc pieprasījuma sniegs papildu informāciju par personas datu apstrādi šī pakalpojuma izpildes ietvaros un palīdzēs īstenot Klienta tiesības.

Demo konts ir derīgs 30 dienas.