Nosacījumi maksājumiem Krievijas rubļos | Luminor

Maksājumiem un pārskaitījumiem Krievijas rubļos (RUB) uz citām bankām uz jebkuru valsti ir īpaši nosacījumi.
Informācija par maksājumu jānorāda krievu valodā ar latīņu burtiem, ievērojot zemāk minētos transliterācijas nosacījumus.

Transliterācijas tabula krievu alfabēta burtiem

Krievu alfabēta burts 
Klientiem, kuru konta numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx) 
(SWIFT RUR6 standarts) 
Klientiem, kuru konta numurā ir burti NDEA (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx) 
Аа   
A 
A 
Бб   
B 
B 
Вв   
V 
 
Гг   
G 
G 
Дд   
D 
D 
Ее   
E 
E   
Ё 
о  
- 
Жж   
J 
ZH 
Зз   
Z 
Z 
Ии   
I 
I 
Йй   
 
Y 
Кк   
K 
K 
Лл   
L 
L 
Мм   
M 
M 
Нн   
N 
N 
Оо  
O 
O 
Пп 
P 
P 
Рр 
R 
R 
Сс 
S 
S 
Тт 
T 
T 
 Уу 
U 
U 
Фф 
F 
F 
Хх 
H 
H 
Цц 
C 
C 
Чч 
 
CH 
Шш 
Q 
SH 
Щщ 
 
TSH 
Ъъ 
 
X 
Ыы 
Y 
YI 
Ьь 
X 
X 
Ээ 
 
YE 
Ю 
 
YU 
Яя 
 
YA 

Informācija par maksājumu

Ja aizpildot informācija maksājuma noformēšanai, piemēram, saņēmēja rekvizīti, tiks ievadīts neatbilstoši zemāk minētajiem nosacījumiem, pastāv risks, ka maksājums netiks ieskaitīts saņēmēja kontā, un tas tiks atgriezts atpakaļ maksātājam. Informācija par maksājumu jānorāda šādi (lauka nosaukums / Informācija, kas jānorāda):

Informācija par saņēmēju  

Saņēmējs 

  • Juridiskām personām – uzņēmuma nosaukums un saņēmēja INN kods (10 cipari) un KPP kods, privātpersonām – vārds, uzvārds, tēva vārds.  
  • Ja saņēmēja nosaukums pārsniedz 35 zīmes, nosaukumu turpina rakstīt laukā „Saņēmēja adrese”. 

Saņēmēja adrese 

  • Uzņēmuma vai privātpersonas dzīvesvietas adrese. Ieticams norādīt pilnu saņēmēja adresi. 
  • Laukā var ierakstīt līdz 105 simboliem.  

Saņēmēja konta numurs: Saņēmēja konta numurs 20 cipari (numurs sākas ar 40). 

Saņēmējbankas detaļas  

Bankas nosaukums: Saņēmējbankas nosaukums 
Bankas adrese: 

  • Saņēmējbankas adrese un saņēmējbankas BIK kods (9 cipari). Ņemiet vērā, ka bankas BIC (SWIFT) kods nav jānorāda.              
  • Saņēmējbankas korespondenta konts Krievijas Centrālajā bankā (20 cipari, sākas ar 30 un pēdējie trīs cipari ir vienādi ar saņēmējbankas BIK koda pēdējiem 3 cipariem) 

Maksājuma detaļas  

Maksājuma mērķis 

  • Vispirms raksta darījumu kodu (VO), (saraksts krieviski / saraksts angliski), kas sastāv no 5 cipariem. Jānorāda šādā formā VO00000, pēc tam jānorāda maksājuma mērķis, līguma, rēķina nr. un datums.  
  • Ieticams norādīt arī NDS (PVN) apmēru.  

Bankai ir tiesības atteikties izpildīt maksājuma rīkojumu gadījumos, ja:

  • veicot maksājumus, netiek norādīta nepieciešamā informācija atbilstoši bankas prasībām;
  • maksājuma rīkojumā norādītā informācija ir kļūdaina vai neprecīza.