Lai saņemtu valūtas maksājumu kontā, kurā redzami burti NDEA (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx), maksātājam jāzina zemāk norādītie maksājuma rekvizīti.

Korespondentbankas

EUR, USD, SEK, NOK, DKK, GBP, PLN, JPY, CHF, CAD, AUD, CZK, HUF valūtās

Correspondent Bank

Saskaņā ar korespondentbanku sarakstu

Beneficiary Bank
Luminor Bank AS Latvian branch
Luminor | Nordea SWIFT: NDEALV2X

Beneficiary account

Account number in Luminor Bank AS Latvian branch

Beneficiary
Surname, name, address or company name, address

Payment details
The purpose of the payment

RUB valūtā

Intermediary bank: ZAO Raiffeisenbank, Moscow
Intermediary bank's BIC: RZBMRUMM, BIK 044525700, INN 7744000302
Intermediary bank's account with the Central Bank of the Russian Federation: 30101810200000000700

Correspondent bank: Luminor Bank AS, Estonia
Correspondent bank's BIC: RIKOEE22
Correspondent bank's correspondent account number: 30111810400000000048

Beneficiary Bank
Luminor Bank AS Latvian branch
Luminor | Nordea SWIFT: NDEALV2X

Beneficiary account

Account number in Luminor Bank AS Latvian branch

Beneficiary
Surname, name, address or company name, address

Payment details
The purpose of the payment

Lai nodrošinātu maksājuma saņemšanu: