Izziņas un pārskati
Izziņas sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma (1):
- Standarta izziņa par kontu (2) 10,00 EUR
- Standarta izziņa par kredītu vai darījumiem kontā (3) 40,00 EUR
- Nestandarta izziņapēc vienošanās, min. 55,00 EUR
Audita izziņa65,00 EUR
Konta izraksta vai informācijas pardarījumiem Kontā saņemšana InternetbankāBez maksas
Konta izraksta vai informācijas par darījumiem Kontā saņemšana klientu apkalpošanas centrā, pa pastu vai e-pasta vēstulē5,00 EUR par katru mēnesi (par katru kontu vai karti)

(1) Ja pēc Klienta pieprasījuma Banka izsniedz izziņu, kura satur informāciju par vairākām norādītajām pozīcijām, tad komisijas maksa par attiecīgās izziņas sagatavošanu tiek noteikta, saskaitot kopā komisijas maksas, kuras noteiktas attiecīga satura izziņām un kontu izrakstiem.
(2) Standarta izziņa par atvērtu/slēgtu kontu (t.sk. Pagaidu kontu); konta atlikumu; parādu par ikdienas pakalpojumiem.
(3) Standarta izziņa par kredīta atlikumu; pilnībā atmaksātajām kredītsaistībām; kredītsaistību neesamību; apstiprinātu/atteiktu kredītu; kredīta atmaksas kvalitāti; veiktiem maksājumiem vai karšu darījumiem klienta kontā; pieslēgtu Regulāro maksājumu vai Regulāro rēķinu apmaksu / Elektronisko rēķinu regulāru apmaksu (ERRA).

Citi pakalpojumi
Klienta izdotās pilnvaras pārbaude:
- Latvijā izdotām15,00 EUR
- Ārvalstīs izdotām100,00 EUR
Informācijas sniegšana valsts institūcijām saskaņā ar likumu t.sk. Tiesu izpildītāja rīkojuma vai Valsts ieņēmumu dienesta uzdevuma vai rīkojuma pieņemšana izpildei un izpilde (1)20,00 EUR (papildu - komisijas maksa par maksājumu saskaņā ar Cenrāža nodaļu "Maksājumi")
Dokumenta izsniegšana no arhīva30,00 EUR par katru dokumentu
Pasta sūtījums:
- Latvijas teritorijā5,00 EUR
- uz ārzemēm10,00 EUR
Kurjerpasta sūtījums5,00 EUR + Faktiskās izmaksas

(1) Komisijas maksu maksā Klients, par kura kontu vai naudas līdzekļiem saņemts attiecīgais rīkojums vai uzdevums.

Citi pakalpojumi juridiskām personām
Pilnvaru noformēšana un apkalpošana:
- Klienta izdotās pilnvaras noformēšana15,00 EUR
- Klienta izdotās pilnvaras pārbaude Bankas atzinuma sagatavošanai15,00 EUR
- Klienta apkalpošana ar Bankas noformētu Klienta izdotu pilnvaru vai ar pilnvaru, kurai ir sagatavots Bankas atzinums15,00 EUR
Klienta gada pārskata izdrukas sagatavošana10,00 EUR
Nestandarta dokumentu noformēšana vai darījuma apkalpošanaPēc vienošanās, min. 500,00 EUR