Citi pakalpojumi | Luminor
Izziņas un pārskati
PAKALPOJUMSCENA
Izziņas sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma:
- par konta esamību, darījumiem kontā un Konta atlikumuEUR 10,00
- nestandarta izziņas pasūtīšanapēc vienošanās, min. EUR 40,00
Audita izziņaEUR 65,00
Konta izraksta vai informācijas pardarījumiem Kontā saņemšana InternetbankāBez maksas
Konta izraksta vai informācijas par darījumiem kontā saņemšana Apkalpošanas vietā* vai pa pastuEUR 5,00 par katru mēnesi (par katru kontu vai karti)
NDEA** Konta izraksta 16. un nākamā mēneša pirmajā datumā saņemšana Apkalpošanas vietā vai pa pastu (par katru kontu)EUR 7,50
NDEA** Konta izraksta saņemšana Apkalpošanas vietā vai pa pastu katru darba dienu EUR 15,00
MasterCard biznesa kredītkartes rēķina saņemšana Apkalpošanas vietā vai pa pastu EUR 5,00
NDEA** Konta izraksta 16. un nākamā mēneša pirmajā datumā vai MasterCard biznesa kredītkartes rēķina saņemšana InternetbankāBez maksas

Ja pēc Klienta pieprasījuma Banka izsniedz izziņu, kura satur informāciju par vairākām norādītajām pozīcijām, tad komisijas maksa par attiecīgās izziņas sagatavošanu tiek noteikta, saskaitot kopā komisijas maksas, kuras noteiktas attiecīga satura izziņām un kontu izrakstiem.
* Klients, kurš nav noslēdzis ar Banku līgumu par Internetbankas izmantošanu, Bankas telpās (Klientu apkalpošanas zālēs) var bez maksas papīra formā saņemt konta izrakstu vai konta izrakstā iekļauto informāciju vienu reizi kalendārajā mēnesī par iepriekšējo kalendāro mēnesi.
**Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Citi pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Klienta izdotās pilnvaras pārbaude:
- Latvijā izdotāmEUR 15,00
- Ārvalstīs izdotāmEUR 100,00
Informācijas sniegšana valsts institūcijām saskaņā ar likumu t.sk. Tiesu izpildītāja rīkojuma vai Valsts ieņēmumu dienesta uzdevuma vai rīkojuma pieņemšana izpildei un izpilde*EUR 20,00 (papildu - komisijas maksa par maksājumu saskaņā ar Cenrāža nodaļu "Maksājumi")
Dokumenta izsniegšana no arhīvaEUR 30,00 par katru dokumentu
Pasta sūtījumsEUR 5,00
Kurjerpasta sūtījumsEUR 5,00 + Faktiskās izmaksas

* Komisijas maksu maksā Klients, par kura kontu vai naudas līdzekļiem saņemts attiecīgais rīkojums vai uzdevums.

Citi pakalpojumi juridiskām personām
PAKALPOJUMSCENA
Pilnvaru noformēšana un apkalpošana:
- Klienta izdotās pilnvaras noformēšanaEUR 15,00
- Klienta izdotās pilnvaras pārbaude Bankas atzinuma sagatavošanaiEUR 15,00
- Klienta apkalpošana ar Bankas noformētu Klienta izdotu pilnvaru vai ar pilnvaru, kurai ir sagatavots Bankas atzinumsEUR 15,00
Klienta gada pārskata izdrukas sagatavošana no LURSOFT datu bāzēmEUR 7,00
Nestandarta dokumentu noformēšana vai darījuma apkalpošanaPēc vienošanās, min. EUR 500