Lai saņemtu atbalstu, kredītņēmējiem nekas nav jādara – atbalsta apjoms tiks aprēķināts un izmaksāts automātiski, ņemot vērā PTAL noteiktos kritērijus.

Kas var pretendēt uz atbalsta saņemšanu?

Kompensāciju varēs saņemt fiziskās personas – patērētāji, kuru:

 • hipotekārā kredīta līgums ir noslēgts līdz 2023. gada 31. oktobrim;
 • hipotekārā kredīta atlikums nepārsniedz 250 000 eiro.
 • hipotekārā kredīta līgumam nav noteikta fiksēta procentu likme visā hipotekārā kredīta atmaksas periodā.

NB! Būtiski – kompensāciju izmaksā tikai tad, ja aizdevuma procenti tiek maksāti. Proti, ja kredīta ņēmējs tos faktiski samaksā, neatkarīgi no tā, vai vienlaikus tiek maksāta pamatsumma.

Kompensācija netiek piemērota, ja kredīta devējs procentu maksājumu saņem piespiedu izpildes lietā uz tiesas nolēmuma pamata.

Ja procentu maksājumus veic nepilnā apmērā, kompensāciju rēķina no faktiski samaksātajām summām.

Plašāka informācija ir pieejama Finanšu nozares asociācijas vadlīnijās financelatvia.eu.
 
Paldies, ka izvēlējāties Luminor un esat kopā ar mums!

Vēršam uzmanību!

 • Kredīta līguma grozījumu veikšana neietekmē tiesības saņemt kompensāciju, ja vien grozījumu rezultātā kredīta summa netiek palielināta virs noteiktā 250 000 eiro limita.
 • Ja kredīta likme tika samazināta 2023.gada pārskatīšanas ietvaros, patērētājam joprojām ir tiesības saņemt kompensāciju.
 • Pārjaunojuma gadījumā nepazūd tiesības saņemt kompensāciju. Tiks veikta kompensācijas izmaksa iepriekšējam un esošajam kredītņēmējam pēc fakta.
 • Pārceļot (refinansējot) esošo aizņēmumu uz citu banku, kompensācija tiks zaudēta, jo jaunajā bankā tiks formēts jauns aizdevuma līgums, bet kompensācijas saņem par kredītiem, kas izsniegti līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Hipotekārā kredīta procentu kompensācija

Kāds ir atbalsta apmērs?

Atbalsts ir paredzēts 30% apmērā no ceturkšņa laikā samaksātajiem procentu maksājumiem, kas aprēķināti saskaņā ar hipotekārā kredīta līgumu, bet ne vairāk kā 2 procentpunkti no periodam noteiktās kopējās aizņēmuma likmes.

Kas veiks kompensācijas izmaksas?

Kompensācijas izmaksas veiks Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Kāds būs process?

Banka pēc katra ceturkšņa beigām individuāli aprēķinās kompensācijas summu, kas par konkrēto ceturksni pienākas katram hipotekārā kredīta ņēmējam, un informēs Valsts ieņēmumu dienestu, norādot konta numuru, uz kuru jāveic izmaksa.

Pēc katra ceturkšņa beigām banka nosūtīs arī katram kredīta ņēmējam, kas ir veicis procentu maksājumus, precīzu informāciju par viņam aprēķināto kompensācijas summu par pagājušo ceturksni un konta numuru, uz kuru tā tiks izmaksāta.

Cik ilgi šāds atbalsts hipotekārajiem kredītņēmējiem ir paredzēts?

Šobrīd noteikts, ka atbalsts hipotekārā kredīta ņēmējiem paredzēts līdz 2024. gada beigām.

Cik bieži atbalsts tiks izmaksāts?

Atbalsts tiks izmaksāts reizi ceturksnī visu 2024. gadu:

 • pirmo atbalsta maksājumu kredītņēmēji saņems līdz 2024. gada 30. aprīlim;
 • otro maksājumu - līdz 30. jūlijam;
 • trešo maksājumu - līdz 30. oktobrim;
 • ceturto - līdz 2025. gada 30. janvārim.

Kurā no maniem kontiem tiks ieskaitīta kompensācija?

Valsts ieņēmumu dienests pārskaitīs kompensāciju uz to kontu, kuru banka būs tam paziņojusi, nosūtot informāciju par ceturksnī izmaksājamo kompensācijas summu.

Pamatā banka paziņos Valsts ieņēmumu dienestam kompensācijas izmaksai to kredīta ņēmēja kontu, kurš norādīts bankai kā konts, no kura veicama kredīta atmaksa, jeb kredītu apkalpojošo kontu. Izņēmumi var būt situācijās, ja procentu maksājumus veic cita ar kredītu saistīta persona (piemēram, līdzaizņēmējs, galvotājs, ķīlas devējs).

Jāņem vērā, ka gadījumā, ja maksājumus par vienu kredītu veic vairākas personas, kompensācija dalīta netiks – banka paziņos Valsts ieņēmumu dienestam tikai vienas personas kontu.

Savstarpējie norēķini ar kredītu saistītajām personām jāveic patstāvīgi bez bankas iesaistes šo jautājumu kārtošanā. Ja kredīta ņēmējam konts mūsu bankā nav atvērts vai ir ticis slēgts un bankas rīcībā nav informācijas par citu kontu, tad kredīta ņēmējs saņems vēstuli no bankas ar aicinājumu sniegt bankai informāciju par savu kontu. Drošības nolūkos šādu informāciju varēs iesniegt bankai tikai internetbankā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai klātienē.

Paredzēto kompensāciju izmaksu procesu krāpnieki varētu izmantot krāpšanas mēģinājumos, iespējams sazinoties bankas vārdā - zvanot vai sūtot īsziņas/e-pastus ar aicinājumiem ievadīt vai izpaust datus, lai it kā varētu saņemt paredzēto kompensāciju. Aicinām būt uzmanīgiem un nekādā gadījumā nesniegt savus konta piekļuves, kartes vai citus autentifikācijas datus situācijās, kur saņemti zvani bankas vārdā vai cita rakstiska komunikācija, kas aicina ievadīt pieejas datus ziņai pievienotā interneta vietnē.

Kā tiek veikti aprēķini?

Tiek aprēķinātas divas starpsummas par katru mēnesi:

 • 30% no faktiski veiktajiem procentu maksājumiem;
 • 2 procentpunkti (naudas izteiksmē) no periodam (mēnesim) noteiktās procentu likmes saskaņā ar kredīta maksājumu grafiku.

Šīs divas starpsummas tiek sasummētas ceturkšņa griezumā un tiek izvēlēta zemākā ceturkšņa kopsumma jeb kompensācijas apmērs, ko saņems klients.

Kredītiem, kas tiek izsniegti citās valūtās, kompensācijas apmēru konvertēs uz eiro pēc Eiropas Centrālās bankas kursa – ceturkšņa pēdējās dienas beigās.

Kompensācijas kalkulācijas piemēri

Kopējā likme 6%, mēnesī maksājamo % apmērs =100 EUR
Mēnesis 30% slieksnis 2%punktu slieksnis
Janvāris 100*30%=30 EUR 100:6%*2%=33,33 EUR
Februāris 100*30%=30 EUR 100:6%*2%=33,33 EUR
Marts 100*30%=30 EUR 100:6%*2%=33,33 EUR
Kopā 90 EUR 99,99 EUR
Kompensācija būs 90 EUR

Kopējā likme 6%, mēnesī maksājamo % apmērs =100 EUR, klients samaksā parādus par iepriekšējo ceturksni
Mēnesis 30% slieksnis 2%punktu slieksnis
Janvāris 200*30%=60 EUR 100:6%*2%=33,33 EUR
Februāris 100*30%=30 EUR 100:6%*2%=33,33 EUR
Marts 100*30%=30 EUR 100:6%*2%=33,33 EUR
Kopā 120 EUR 99,99 EUR
Kompensācija būs 99,99 EUR

Kā ir iespējams uzzināt / pārbaudīt esošo kontu?

Standarta gadījumā kompensācijas izmaksai tiks norādīts tas pats kredītņēmēja konts, no kura regulāri tiek veikta kredīta atmaksa. Kredīta atmaksas maksājumu ieturēšanu no konkrēta konta ir iespējams identificēt šī konta pārskatā, pieprasot to internetbankas sadaļā Konti un kartes / Konta pārskats.

Ja kredīts ir citā valūtā (nav EUR) vai ir ar citu indeksu, nevis Euribor, vai būs iespēja saņemt atbalstu?

Jā, bet būs vairākas konvertācijas (aprēķinam un saņemšanai). Konvertācijas izmaksas sedz kredītņēmējs.

Ja kredīts ir piešķirts, bet vēl nebija izsniegts uz 31.10.2023., vai varēs pretendēt uz atbalstu?

Jā, kompensācija tiks izmaksāta ar nākamo ceturksni pēc tam, kad kredīts būs izsniegts un tiks veikta pirmā procentu atmaksa.

Ja līdz ar hipotekāro kredītu pastāv vēl citi kredīta veidi (līzings, patēriņa kredīts), vai visas šīs saistības skaitīs kopā?

Atbalsta maksājums attieksies tikai uz hipotekāro kredītu, kas nodrošināts ar nekustamā īpašuma ķīlu. Ja kredīta ņēmējam ir noslēgti vairāki hipotekārā kredīta līgumi, kas atbilst atbalsta saņemšanas kritērijiem, tad kompensāciju varēs saņemt par katru no tiem. Arī 250 000 eiro slieksni rēķinās katram atbilstīgajam hipotekārā kredīta līgumam atsevišķi.

Ja kredīta atlikums uz gada sākumu pārsniedz 250 000 eiro slieksni, bet gada laikā samazinās, vai varēšu pretendēt uz atbalstu?

Jā, ar nākamo grafika maksājumu pēc atlikuma samazināšanās būs iespējams saņemt kompensāciju. Savukārt, ja gada laikā kredīta atlikums pieaug virs 250 000 eiro sliekšņa, tad ar nākamo grafika maksājumu saņemt kompensāciju nebūs iespējams.

Ja es jau pieprasīju palīdzību un banka samazināja manu procentu likmi, vai es varu rēķināties ar valsts atbalstu?

Jā. Tie kredītņēmēji, kuri iepriekš vienojušies ar banku par procentu likmes samazināšanu, arī ir tiesīgi saņemt valsts atbalstu.

Galvenais ir atbilst noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz kredīta atlikuma apmēru, līguma noslēgšanas brīdi un to, ka kredītam nav noteikta fiksēta likme uz visu kredīta termiņu.

Ja tiek grozīts līgums (piemēram, pagarināts atmaksas termiņš vai mainīta likmi uz fiksētu), vai varu sagaidīt valsts atbalstu?

Jā. Kredīta līguma grozījumi nav izslēdzošs kritērijs, ja ir izpildīti atbalsta saņemšanas pamatnosacījumi - kredīta atlikums, līguma noslēgšanas datums un kredītam nav noteikta fiksēta likme uz visu kredīta termiņu.

Gadījumā ja ir parādsaistības, vai pārskaitītais atbalsts var aiziet tiesu izpildītājam?

Jā, tāda situācija var izveidoties. Ja kredīta ņēmējam uz kontu, uz kuru jāveic kompensācijas izmaksa, ir uzlikts apķīlājums piedziņas dēļ, tad kredīta ņēmējam ir savlaicīgi jāvēršas institūcijā, kas uzlikusi apķīlājumu kontam (t.i., pie VID vai zvērināta tiesu izpildītāja), lai palielinātu neapliekamo summas daļu (saglabājamo summu) pirms ir veikta kompensācijas izmaksa uz šādu kontu.

Risinājumi kredītmaksājumu samazināšanai